Державно-управлінські студії № 6, 2019

Державно-управлінські студії № 6, 2019
АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

ЄМЕЛЬЯНОВ В. Р.,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м.Київ

 

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

   V. YEMELIANOV,

 

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of the Institute for the Ukrainian state employment service training institute, Kiev

 

PUBLIC SERVICES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

БЕСТЮК А.І.

начальник відділу підготовки у вищих військових навчальних закладах
та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти – заступник начальника управління доктрин та індивідуальної підготовки,
Головне управління доктрин та підготовки Генерального штабу
Збройних Сил України,
ORCID 0000-0001-7646-1821

 

УДК 351.851

 

 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

 

BESTYUK

head of the training department in higher military educational institutions

and military educational subdivisions of higher education institutions – Deputy Head of the Department of Doctrines and Individual Training,

General Directorate of Doctrines and Training of the General Staff

Of the Armed Forces of Ukraine,

ORCID 0000-0001-7646-1821

ГОЛОВКО Ю. Г.,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

 

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

HOLOVKO,

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of the Institute for the Ukrainian state employment service training institute, Kyiv

 

MAIN INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS IN THE FIELD OF THE OPERATION OF THE JUDICIAL SYSTEM AT THE PRESENT STAGE

В. С. Гнатенко,

кандидат економічних наук, науковий співробітник

Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

 

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

V. Hnatenko,

Candidate of Economic Sciences, chief researcher of the State Institution

“Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center

of the Ministry of Health of Ukraine”

 

STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY REGULATION

А. В. Дакал,

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

 

М. М. Обіход,

Кандидат наук з державного управління,

завідувач сектором з реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації

 

О. О. Радченко,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

 

A. Dakal,

D.Sc. of Public Administration,

Associate Professor of the Department of Public Government and Administration Interregional Academy of Personnel Management

 

М. Obikhod,

Candidate of Sciences in Public Administration,

Head of the Sector for the Implementation of the Reform of the System of Institutional Care and Upbringing of Children of the Service for Children of the Lviv Regional State Administration

 

О. Radchenko,

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Government and Administration Interregional Academy of Personnel Management,

SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES AND CHILDREN IN DIFFICULT LIFE CIRCUMSTANCES AS A COMPONENT OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE

П. В. ВОРОНА,

доктор державного управління, доцент,

 перший проректор ІПК ДСЗУ

І. І. САВКА,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування

ІПК ДСЗУ

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НАД СИЛОВИМИ СТРУКТУРАМИ ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

 P. VORONA,

doctor of Public Administration, Associate Professor,

 the first vice-rector of IPK DSZU

 I. SAVKA,

candidate of the Department of Public Administration

IPC DSZU

 

CIVIL CONTROL OVER POWER STRUCTURES AS AN ANTI-CORRUPTION FACTOR OF STATE DEVELOPMENT

 

В. І. Довгань,

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

 

В. М. Михальчук,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

Л. І. Довгань,

магістр державного управління, завідуюча приймальним відділенням

Хмельницької обласної лікарні

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ

 V. Dovgan,

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Chief Researcher of the Bohdan Khmelnytsky National Academy of State Border Guard Service of Ukraine

 V. Mikhalchuk,

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Health Management of the National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika

 L. Dovgan,

Master of Public Administration, Head of the Admissions Department

Khmelnytsky Regional Hospital

 

IMPROVEMENT OF TOOLS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC PLANS OF MEDICAL INSTITUTION

Д. О. КАДЕНКО,

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту,
Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. KADENKO,

Graduate student of the Department of Parliamentarism and Political Management,
National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC INCLUSION IN PUBLIC

ADMINISTRATION

М. Ф. Криштанович,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти,Інститут права, психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка» 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

M. Kryshtanovych,

Doctor of Science in Public Administration, Professor

Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education,

Institute of Law, Psychology and Innovative Education

National University «Lviv Polytechnic»

 

STATE REGULATION OF UKRAINIAN-POLISH COOPERATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL RELATIONS

Р. В. Лелюк,

аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України,

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ

 

R. Leliuk,

Postgraduate student of Social Development and Social-Power Relations Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

 

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GOVERNMENT AND PUBLIC INITIATIVES

В.П. Писаренко,

 доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної

аграрної академії

 

БІОМЕТРИЧНИЙ ПІДПИС ЧИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС: ПЕРЕВАГИ

 

V. Pysarenko,

Doctor of Science in Public Administration, рrofessor,

рrofessor of Public Administration and Administration

of Poltava State Agricultural Academ

 

BIOMETRIC SIGNATURE OR ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE: ADVANTAGES

О. В. РАДЧЕНКО,

Доктор наук державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії державної прикордонної служби України

ім. Богдана Хмельницького

 

ДЕЯКІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 O. RADCHENKO,

Doctor of Science of Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Chief Researcher of the Research Department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

them. Bohdan Khmelnytsky

 

SOME FACTORS FOR EFFECTIVE PUBLIC GOVERNANCE

А. В. Стельмах,

Голова наглядової ради ТОВ “СП “БРЕМІНО-УКРАЇНА”

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ ЛОБІЗМУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A.Stelmakh,

Chairman of the Supervisory Board of JV “BREMINO-UKRAINE”

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF THE INSTITUTE OF LOBBISM AS THE BASIS OF ENSURING THE STATE SECURITY OF UKRAINE

М. Ю. Фандєєв,

аспірант Інституту підготовки кадрів державної служби

зайнятості України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДНИКІВ, ЯК СКЛАДОВОЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

M. Fandeev ,

postgraduate Іnstitute training of personnel of the state service of Ukraine

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ASSOCIATIONS OF CO-OWNERS OF APARTMENT BUILDERS AS A COMPONENT OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Шведун Вікторія Олександрівна,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва, факультет програмної інженерії та бізнесу, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, orcid.org/0000-0002-5170-4222

Дакал Алла Василівна

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ, ORCID: 0000-0003-3221-353Х

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

V. SHVEDUN,

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Public Administration and Enterprenuership, Faculty of Program Engineering and Business, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”

 A. DAKAL,

D.Sc. of Public Administration, Associate Professor  Department of Public Administration Educational-Scientific Institute of International Relations and Social Sciences Private higher education institution “Interregional Academy

of Personnel Management”

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION COMPLEX: CURRENT CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

В. С. Гнатенко,

кандидат економічних наук, науковий співробітник

Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

 

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

V. Hnatenko,

Candidate of Economic Sciences, chief researcher of the State Institution

“Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center

of the Ministry of Health of Ukraine”

 

STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY REGULATION