Державно-управлінські студії № 9, 2019

Державно-управлінські студії № 9, 2019

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

М. Ю. Артеменко

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СТРУКТУРНА УМОВА ПОГЛИБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

 

M. Artemenko

graduate student of the Department of Public Administration of the Ukrainian State employment services Training Institute

 

Threats to national security as a structural condition for the deepening of national instability in the development of the modern state

Дмитренко Г. В.,

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедрою публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ У РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Dmitrenko G.,

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

The role of the state elite in the development of civil society

А. В. Іванов,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ПУБЛІЧНІ ІНСТИТУЦІЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

A. V. Ivanov,

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of the Institute for the Ukrainian state employment service training institute

 

 PUBLIC INSTITUTIONS OF ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN UKRAINE: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

О. А. Шпак,

кандидат наук з державного управління керівник секретаріату

Чернігівської територіальної організації політичної партії

«Європейська Солідарність»

 

ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ЛІДЕРІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

О. Shpak,

Candidate of Science in Public Administration Head of the Secretariat of the Chernihiv Territorial Organization of the European Solidarity Political Party

 

FORMATION OF SELF-CONSCIOUSNESS OF LEADERS OF DOMESTIC PUBLIC ADMINISTRATION THROUGH DUTIES

AND RESPONSIBILITIES

Б.О. Якубенко,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

B.O. Yakubenko,

postgraduate student of  Public Administration Department of Institute of Personal Training of the State Employment Service of Ukraine

REGIONAL FEATURES OF LABOR MARKET DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE NEW ECONOMY