Д. О. Красівський

Статистика

Ви шукали: Д. О. Красівський

Знайдено документів: 2

№2, 2017

О. Я. Красівський

д. і. н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. м. Львів

Д. О. Красівський

канд. держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ЄС В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИБОРУ

O. J. Krasivsky

Doctor of History, Professor, Head of European integration and the rights of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

D. O. Krasivskyy

PhD., leading researcher of Institute training State employment service of Ukraine, Kyiv

EU SAFETY SYSTEM IN THE UKRAINIAN CHOICE

№1, 2017

Д. О. Красівський

канд. держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. СПРОБИ АНАЛІЗУ

D. O. Krasivskyy

PhD., leading researcher of Institute training State employment service of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS POLITICAL GOVERNANCE IN UKRAINE. ATTEMPTS TO ANALYZE