Державно-управлінські студії № 10(12), 2018

Державно-управлінські студії № 10(12), 2018

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

В. І. БІЛИК,
аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ВПЛИВОМ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ
V. BILYK,
Postgraduate student at Globalization, European integration and National Security Management of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
TRANSFORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION INFLUENCED BY HYBRID THREATS

Л. В. БОБРИЦЬКИЙ
к.ю.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів ДСЗУ,
РОЛЬ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ТЕРОРИЗМУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
L. BOBRУTSKYI
PhD Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv
THE ROLE OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL AND THE DEFENSE OF UKRAINE IN ANTI-TERRORISM: MANAGEMENT ASPECTS

О. В. БОКОВ,
кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, orcid.org/0000-0001-5664-9253

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

A. BOKOV,
candidate of sciences from state administration, senior staff scientist, associate professor of department of public management and administration Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine,
orcid.org/0000-0001-5664-9253
SOCIAL CAPITAL OF THE TERRITORIAL COMMUNITY AND ITS IMPACT ON LOCAL DEVELOPMENT

П. В. ВОРОНА,

доктор наук з державного управління, доцент,завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, депутат Полтавської обласної ради orcid.org/0000-0002-6755-9023
І. О. РОДИНСЬКИЙ,
аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТУ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ, ЯК ШЛЯХ ДО ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ПРАВЛЯЧИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ
P. VORONA

Ph.D. in Public Administration, chair of the department of Public Administration and Administration of the Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine, Member of the Poltava Regional Council orcid.org/0000-0002-6755-9023
I. RODINSKY,
postgraduate student of the Department of parliamentary and political management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine.
PARLIAMENT REMUNERATION AND EXTRAORDINARY PARLIAMENTARY ELECTIONS AS A WAY TO REFORMING THE RULING POLITICAL ELITE

К. В. ДУБИЧ

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, оrсіd.оrg/0000-0002-7403-9771
К. В. ДАНИЛЮК

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету
оrсіd.оrg/0000-0002-1004-6411
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
K. DUBYCH

Ph.D. in Public Administration, Assistant Professor professor of the department of Public Administration and Administration of the Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine, оrсіd.оrg/0000-0002-7403-9771
K. DANYLYUK

Associate Professor of the Department of Educational Management and Social Work of Rivne State Humanities University, Ph.D. on public administration
оrсіd.оrg/0000-0002-1004-6411
MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR
THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN THE EMPLOYMENT
SYSTEM OF UKRAINE

В.В. КРИЖЕВСЬКИЙ,

Здобувач наукового ступеня Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЕРВІСУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

 V. Kryzhevskyi,

postgraduate student of Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN CONDITIONS OF SOCIAL DEVELOPMENT

І. П. КОЗАК,
здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ
I. KOZAK,
applicant of the department public administration and administration of the of Personnel Training Institute of the State Employment Service of Ukraine
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

Д. В. КОСТЕНКО
здобувач Інституту підготовки кадрів державної служби
зайнятості України
ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ, ЇЇ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
D. KOSTENKO,

аspirant of Ukrainian State Employment Service Training Institute
THE CONCEPTS OF CORRUPTION, ITS ESSENTIAL CHARACTERISTICS, THE MAIN APPROACHES OF THE RESEARCH

І.О. ЛЕВЧУК,

Здобувач наукового ступеня Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

              

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ТА ГЕОПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ

 

I. LEVCHUK,

postgraduate student of Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

GLOBALIZATION AS A THEORETICAL CONSTRUCTION AND GEOPOLITICAL PRACTICE OF DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD

В. М. МАСЛЕЙ,
аспірант, Тернопільський Національний економічний університет
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
V. MASLEY,
post-graduate student, Ternopil National Economic University
EMERGENCY SITUATIONS, THEIR CLASSIFICATION AND THE IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES

П. В. ОПАНАЩУК,
кандидат історичних наук, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПК ДЗСУ
М. З. МАСИК,
Кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПК ДЗСУ
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ
Р. OPANASHCHUK,
сandidate of historical sciences, head of the Problem Research
Laboratory for Social Studies in the Labor Market, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine
М. MASYK,
сandidate of sciences in public administration, leading researcher of the Problem Research Laboratory for Social Studies in the Labor Market, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine
FORECASTING LABOR MARKET TRENDS

В. О. ПАУТОВ
здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
V. PAUTOV
applicant for the Department of Public Administration and Administration of the Employment Training Institute of the State Employment Service of Ukraine
PROSPECTS OF OPTIMIZATION OF THE ACTIVITIES OF BODIES OF ANTI-CORRUPTION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE POSTINDUSTRIAL SOCIETY

К. О. ПЕТРАКОВА,

начальник відділу планування та закупівель фінансового управління Головного управління Держгеокадастру в Київській області

ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ ТА НАПРЯМИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
К. PETRAKOVA
the state Head of Planning and Purchasing Department of Financial Department of the Main Department of the State Geocadastre in Kyiv region
FACTORS OF EXPANSION AND AREAS OF ANTI-CORRUPTION IN UKRAINE

Л. В. СТРАШКО,
аспірантка Інституту підготови кадрів державної служби
зайнятості України
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
L. STRASHKO,

Postgraduate student of the Ukrainian state employment service training institute
FACTORS OF IMPACT ON THE FORMATION OF STATE
EMPLOYMENT POLICY IN UKRAINE

Н. В. ФОМІЦЬКА,

кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
N. FOMITSKA
PhD, professor of public administration training Institute of the State Employment Service of Ukraine
METHODOLOGICAL BASES OF TRAINING OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION PROFESSIONALS
IN UKRAINE

Я. Ю. ШВИДКИЙ,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

YA. SHVYDKYI,

applicant for the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine

OPTIMIZATION OF INSTITUTIONAL SUPPLY OF NATIONAL SECURITY BODIES AGAINST CORRUPTION IN UKRAINE

Л.М. ЛИСАК,

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 L. Lysak,

Postgraduate student of Public Policy and Political Analysis Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVING THE TAX SYSTEM OF UKRAINE