Державно-управлінські студії № 10, 2019_

Державно-управлінські студії № 10, 2019
АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

Т. В. Бєльська,

доктор наук з державного управління,

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування,

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,

 

Управління змінами як організаційний компонент для побудови нових інститутів демократії

 

TBielska,

Doctor of Science in Public Administration,

Associate Professor of Management and Public Administration Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

 

CHANGE MANAGEMENT AS AN ORGANIZATIONAL COMPONENT FOR BUILDING NEW DEMOCRACY INSTITUTIONS

Л. В. Брич,

аспірантка кафедри педагогіки та інноваційної освіти,

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

 

М. Ф. Криштанович,

доктор наук з державного управління, професор,

професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти,

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

 L. Brych

PhD student of the Department of Pedagogy and Innovative Education

Institute of Law, Psychology and Innovative Education

National University «Lviv Polytechnic»

 M. Kryshtanovych,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,

Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education,

Institute of Law, Psychology and Innovative Education

National University «Lviv Polytechnic»

 

STRATEGIC DIRECTIONS OF MECHANISMS FOR

 THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL

RESOURCE POTENTIAL OF CIVIL SERVANTS

                                                                            П. В. ВОРОНА,

                 доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор, професор

                кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки

                                                 кадрів державної служби зайнятості України

 

                  МЕТОДОЛОГІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

                                                                              P. VORONА,

                       Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, First Vice-Rector,

                  Professor of the Department of Public Administration and Administration Institute of

                                 Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

                                                     INVESTMENT DESIGN METHODOLOGY:

                                                                    MANAGEMENT ASPECT

А.С. Зілінська,

аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування

та регіональної економіки, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

A. Zilinska,

graduate student of the Department of Public Administration,

publ. Administration and Regional Economy, Kharkiv National Economic

University. S. Kuznets

 

CONCEPTUAL MODEL OF USING ORGANIZATIONAL SUPPORT

OF ECONOMIC POTENTIAL OF TERRITORIAL COMMUNITIES

С. П. Карапиш

заступник директора з навчально-виховної роботи

Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ  ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

 

S. P. Karapish

Deputy Director for Educational WorkScientific Lyceum №3 of Poltava City Council

 

TOPICALITY OF INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE EDUCATION INDUSTRY

І. І. Кошляк,

аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

 

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

І. Koshliak,

postgraduate student of Management and Public Administration Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

 

LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN UKRAINE:

ANALYSIS, PROBLEMS AND PROSPECTS

С. О. Кравченко,

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету

імені В. І. Вернадського

 

РОЛЬ ПАРТІЙНОЇ ЕЛІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА

 

S. Kravchenko,

Doctor of State Administration, Associate Professor, Head of the Department

of Public Administration and Administration of Tavriya National University

 named after V.I. Vernadsky

 

THE ROLE OF THE PARTY ELITE IN THE FORMATION

OF POLITICAL LEADERSHIP

Крапівіна Г.О.,

кандидат державного управління, доцент, докторант

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕСТАНДАРТНОЮ ФОРМОЮ ЗАЙНЯТОСТІ «ВІРТУАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ»: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

 G. Krapivina,

doctoral student of the Institute of Personnel Training

of the State Employment Service of Ukraine,

 Ph.D. in Public Administration, Assistant Professor

 

MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE of non-standard form of employment «VIRTUAL EMPLOYMENT»: world and domestic experience

У. Т. Лукашевська,

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

U. Lukashevska,

graduate student of the Department of Administrative

and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

 

CHARACTERISTIC OF THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

OF FINTECH-PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE REFORMING OF THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

О. А. Мартиненко,

аспірант кафедри цивільного права та процесу,

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

 

Нормативно-правове забезпечення державного управління у сфері біобезпеки

 

 O. Martinenko,

Postgraduatestudent of the Department of Civil Law and Procedure, Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF PUBLIC

ADMINISTRATION IN THE FIELD OF BIOSAFETY

О. Б. Мочков,

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ

 

СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ШВЕЙЦАРІЇ ЯК НЕЙТРАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

 

 O. Mochkov,

Candidate of Sciences in Public Administration, doctoral student

of the Department of Public Administration and Administration of Institute

 of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

SPECIFICS OF THE TERRITORIAL SYSTEM

DEFENSE OF SWITZERLAND AS A NEUTRAL STATE

М. М. Обіход,

кандидат наук з державного управління, завідувач сектором з реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей служби

у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації

О. О. Радченко,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

 

М. Obikhod

Candidate of Sciences in Public Administration,

Head of the Sector for the Implementation of the Reform of the System

of Institutional Care and Upbringing of Children of the Service for Children

of the Lviv Regional State Administration

О. Radchenko,

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Government and Administration Interregional Academy of Personnel Management

 

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE ESSENCE OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE IN THE CONTEXT OF SOCIAL SUPPORT

OF FAMILIES AND CHILDREN WHO HAVE ARE IN DIFFICULT

LIFE CIRCUMSTANCES

В. П. Писаренко,

доктор наук з державного управління,

професор кафедри публічного управління та адміністрування

Полтавська державна аграрна академія

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

 V. Pysarenko,

Doctor of Science in Public Administration,

Professor of the Department of Public Administration and Administration

Poltava State Agrarian Academy

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: LESSONS ARE FOR UKRAINE

Н. О. Серьогіна,

кандидат юридичних наук, доцент,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

  ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

N. SEROHINA,

dr. of Law, Associate Professor,

Ukrainian State Employment Service Training Institute,

docent at the Department of Public Administration and Administration

LEGAL MECHANISM OF PUBLIC

GOVERNANCE OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT

IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

З. М. Бурик,

доктор наук з державного управління, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

А. В. Дакал,

кандидат медичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

 

ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

 Z. Buryk,

Doctor of science in Public Administration, Professor, Department of Management and Business Administration, Institute of Graduate Studies and Preuniversity Education, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

A. Dakal,

PhD of Medical Sciences, Doctoral student of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

STRENGTHENING THE SOCIAL POTENTIAL OF TERRITORIES THROUGH THE APPLICATION OF INVESTMENT MANAGEMENT MECHANISMS

К.О. Хомайко,

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

 

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ

 

 

К. Khomaiko,

Postgraduate student of the Department of Management and Administration, Kharkiv National University of Urban Economy named

after O.M. Beketov

 

MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC

REFORMS

Я. І. Чмир,

аспірант кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії управління персоналом

 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК КЛЮЧОВА ЗАГРОЗА ДЕМОКРАТИЧНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЮ УКРАЇНИ

 

Ya. Chmyr,

graduate student of the Department of Public Administration

of the Interregional Academy of Personnel Management

 

INFORMATION WARFARE AS A KEY THREAT

TO DEMOCRATIC STATE FORMATION OF UKRAINE