Державно-управлінські студії № 11, 2019

Державно-управлінські студії № 11, 2019

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

Ю. М. Бережной,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування МАУП.

Orcid.org/0000-0001-5848-7518

 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

 

Yu. Berezhnoy,

candidate of the Department of Public Administration and Administration of IAPM.

Orcid.org/0000-0001-5848-7518 

 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF STATE REGULATION OF THE INFORMATION SPHERE

О. І. Білик,

к.е.н., доц., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка»

 

МІСЦЕ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

O. Bilyk,

PhD, Associate Professor,

associate professor of the department of administrative and financial management

Lviv Polytechnic National University

ORCID ID: https:// orcid.org/0000-0002-7110-7257

 

THE PLACE OF GENDER-ORIENTED BUDGETING IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

М. І. Зінчук

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

СТАНОВЛЕННЯ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

 

M. Zinchuk,

postgraduate student, Ivano-Frankivsk National Technical University

of Oil and Gas

 

FORMATION OF A PROPORTIONAL ELECTORAL SYSTEM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Г.О. Крапівіна,

докторант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

кандидат наук з державного управління, доцент

orcid.org/0000-0002-3580-0185

 

МОДИФІКАЦІЙНІ РЯДИ ТИПОЛОГІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ «ВОЛОНТЕРСТВО» ТА «ВОЛОНТУРИЗМ»)

 

G. Krapivina,

doctoral student of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Ph.D. in Public Administration, Assistant Professor,

 orcid.org/0000-0002-3580-0185

 

MODIFICATION SERIES OF TYPOLOGY MECHANISM OF THE POWER MANAGEMENT OF A MINISTRY IN CURRENT MIND

(ON THE APPLICATION OF NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT “VOLUNTEERING” TA “VOLONTOURISM”)

М. Ф.  Криштанович,

доктор наук з державного управління, професор,

професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

 

M. Kryshtanovych,

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor

of the Department of Pedagogy and Innovative Education

Lviv Polytechnic National University

 

INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE,

PUBLIC MANAGEMENT ASPECT

М. І. Лахижа,

доктор наук з державного управління, професор,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професор кафедри публічного управління та адміністрування,

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

О. М. Носков,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ:  ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

 

M. Lakhizha,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,

Institute  of Training of the Public Employment Service of Ukraine,

Professor of  the Department of Public Administration and Management

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

O. Noskov,

Institute of  Training of the Public Employment Service of Ukraine,

Ph.D. student of the Department of Public Administration and Management

 

STATE REGULATION OF LABOR MARKET ELASTICITY:

 POLISH EXPERIENCE

М. М. Обіход,

кандидат наук з державного управління,

завідувач сектором з реалізації реформи системи інституційного

догляду та виховання дітей служби у справах дітей

Львівської обласної державної адміністрації

ORCID.org/0000-0002-5381-808X

А. В. Дакал,

кандидат медичних наук, докторант кафедри соціальної

і гуманітарної політики Національної академії державного управління

при Президентові України

ORCID 0000-0003-3221-353Х

 

ЗАХИСТ ПРАВ І НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ, ЯК ОДНА З ПРІОРІТЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

 

 M. Obikhod,

Candidate of Sciences in Public Administration,
head of the sector for the reform of the institutional system
child care and upbringing of the children’s service
Lviv Regional State Administration
ORCID.org/0000-0002-5381-808X


A. Dakal,

Candidate of Medical Sciences, doctoral student of the Department of Social Sciences and humanitarian policy of the National Academy of Public Administration
under the President of Ukraine
ORCID 0000-0003-3221-353Х

 

PROTECTION OF THE RIGHTS AND BEST INTERESTS OF CHILDREN AS ONE OF THE PRIORITY SOCIAL FUNCTIONS OF THE STATE

П. М. Петровський

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

P. Petrovskyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration of Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

 

STATE INVESTMENT POLICY IN THE FIELD OF AGRICULTURE

OF UKRAINE

О. В. Радченко,

Доктор наук державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

ORCID ID  0000–0002–0437–6131

 

О. О. Радченко,

кандидат наук державного управління, доцент професор кафедри публічного врядування Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ORCID ID  0000-0001-9286-0240;

 

РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

O. Radchenko,

Doctor of Science of the Public Administration, Professor, Chief Research Scientist of the Scientific-Research Institute, Bohdan Khmelnitsky National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

 

 O. Radchenko,

PhD of Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Human Resources Management

 

THE ROLE AND TASKS OF THE STATE IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY OF UKRAINE

Н. О. Cидоренко,

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, тел. +380502114696, e-mail: sidnat@ukr.net

ORCID: 0000-0001-8734-9704

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ АБО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН

 

N. Sydorenko,

Candidate of Sciences in Public Administration, Doctorate in the Institute of Personnel Training Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv, 17 Novovokzalna Str., tel. +380502114696, e-mail: sidnat@ukr.net

ORCID: 0000-0001-8734-9704

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL STATUS OF THE ASC: STRUCTURAL UNIT OR WORKING BODY

Н. В. Фоміцька,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів

Державної служби зайнятості України

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

N. Fomitska,

PhD, professor of public administration training Institute of the State Employment Service of Ukraine

 

METHODOLOGICAL BASES OF TRAINING OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION PROFESSIONALS

IN UKRAINE