Архів 1, 2017

Державно-управлінські студії № 1, 2017

І. Л. Шульга

кандидат наук з державного управління, в. о. заступника начальника відділу забезпечення санаторно-курортним лікування та технічними засобами реабілітації Департаменту соціального захисту та фінансового забезпечення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, м. Київ

ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

I. L. Shulga

PhD in Public Administration, acting Deputy Chief of providing spa treatment and rehabilitation department technical means of social protection and financial security of the State Service of Ukraine for war veterans and members of anti-terrorist operations, Kyiv

POLITICAL AND ADMINISTRATIVE RELATIONS AS A COMPONENT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION

Д. О. Красівський

канд. держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. СПРОБИ АНАЛІЗУ

D. O. Krasivskyy

PhD., leading researcher of Institute training State employment service of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS POLITICAL GOVERNANCE IN UKRAINE. ATTEMPTS TO ANALYZE

Р. М. Богачев

канд. філос. н., доцент, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛІТА ТА ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

R. M. Bogachev

PhD, docent, doctoral student of parliamentary and political management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ELITE AND SELF-ORGANIZATION PROCESSES SOCIETY:SYSTEMIC TRANSFORMATION

В. Я. Карковська

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка» м. Львів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

V. Karkovska

Ph.D., assistant professor of administrative and financial management of the National University "Lviv Polytechnic", Lviv

MAINTENANCE PERSONNEL SAFETY EVALUATION BASED ENTERPRISE MANAGEMENT PERSONNEL

В. В. Наместнік

к. дежр. упр., головний спеціаліст відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

ГРОМАДСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

V. V. Namestnik

PhD., Chief Specialist of coordinating the activities of academic councils and attestation of scientific personnel Management training scientific and pedagogical staff of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ENVIRONMENTAL NGO PUBLIC IN UKRAINE ENVIRONMENT MANAGEMENT

Д. В. Гончарук

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ «STRIPS» НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС

D. V. Honcharuk

Post-graduate student of national economy management and economic policy faculty of National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

IMPLEMENTATION OF «STRIPS» ON THE GOVERNMENT DEBT SECURITIES MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PRACTICE

І. П. Динник

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КРИЗА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

I. P. Dynnyk

Postgraduate student philosophy, Theory and History of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CRISIS IN MODERN UKRAINE PARLIAMENTARY AND WAYS TO OVERCOME

С. І. Книшик

аспірант кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

S. I. Knyshyk

postgraduate student European integration and the rights of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION GENERAL SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS UKRAINE EUROPEAN STANDARDS

Ю. О. Блинда

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Yu. O. Blynda

National University «Lviv Polytechnic», Lviv

REALIZATION OF CRISIS MANAGEMENT BY DEVELOPING INVESTMENT STRATEGY

Б. В. Ленігевич

аспірант кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

B. V. Lenihevych

Postgraduate student European integration and the rights of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

INTERACTION OF THE PRESIDENCY AND PUBLIC AUTHORITIES

Р. Р. Тосько

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОРІВНЯХ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

R. R. Tosko

the assistant of the administrative and financial management of the National University "Lviv Polytechnic"

CLUSTER ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT CORRUPTION RISKS AT THE MACRO, MESO, MICRO STABILIZATION OF ECONOMIC SECURITY FOR UKRAINE

М. К. Хім

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

M. K. Chіm

Postgraduate student the administrative and financial management of the National University "Lviv Polytechnic"

MECHANISMS IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN HIGHER EDUCATION AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND QUALITY OF EDUCATION