Державно-управлінські студії № 3(14), 2019

Державно-управлінські студії № 3(14), 2019

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

Бобрицький Л. В.,

к.ю.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів ДСЗУ,

ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

L. Bobrуtskyi,

Candidate of Sciences, Associate Professor, Department of Public Administration, PhD Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

ON THE ISSUE OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

В.М. Вербицький,

здобувач Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ (НЕЗАКОННІЙ) МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

V.M. Verbytskyi

applicant of the National Academy of State Border Service named after Bogdan Khmelnitsky

DEVELOPMENT OF THE STRATEGY IN THE FIELD OF COUNTERING ILLEGAL (UNLAWFUL) MIGRATION IN UKRAINE

Довгань В. І. ,

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Захаркевич Н. П. ,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОТРИМАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІВ ПРЕДСТВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
V. Dovhan,

Doctor of Public Administration, professor, main scientific researcher of scientific research division of the National Academy of State Border Service named after Bogdan Khmelnitsky

N. Zakharkevich,

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Chair of management, finance, banking and insurance of Leonid Yuzkov Khmelnitsky University of management and law
FOREIGN EXPERIENCE OF GENDER EQUALITY IN THE FORMATION OF BODIES OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY

М. В. Звєрєв,

керівник проекту комунального підприємства «Київський міський бізнесцентр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПЕРЕПІДГОТОВКИ КОЛИШНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ СУПРОВІД У СТВОРЕНІ ВЛАСНОЇ СПРАВИ (ЗДІЙСНЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

M. Zverev,

project manager of the Kyiv City Business Center utility company of the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration)

MECHANISM OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD FORMER EXERCISE TRAINING AND THEIR SUPPORT IN CREATING YOUR OWN BUSINESS (PERFORMANCE OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES)

М.І. Зінчук,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ З ВІДКРИТИМИ СПИСКАМИ

M. Zinchuk,

postgraduate student, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN ELECTORAL SYSTEMS WITH OPEN LISTS

В.О. Зозуля,

кандидат наук з державного управління, помічник ректора Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МЕРИТОКРАТІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

  V. Zozulya,

Candidate of Sciences in Public Administration, Assistant Rector Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

MERITOCRACY AS A DETERMINING TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF SYSTEM REFORMS IN UKRAINE

Д.В. Кіслов,

доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом https://orcid.org/0000-0002-9112-9832

РОЛЬ МОТИВАЦІЙНИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ПОКРАШЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

D.V. Kislov,

doctor of sciences from state. management, associate professor, Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management https://orcid.org/0000-0002-9112-9832

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION MOTIVATION AND REGULATORY MEASURES IN IMPROVEMENT OF THE INNOVATION PROCESSES OF THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR.

М.О. Кравцов,

викладач кафедри правознавства Сєверодонецького інституту Міжрегіональної Академії Управління Персоналом orcid.org/0000-0002-8615-6983
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

M. Kravtsov,

Lecturer at the Department of Law at the Severodonetsk Institute Interregional Academy of Personnel Management orcid.org/0000-0002-8615-6983

PERSONAL TREATMENT AS A MECHANISM OF PUBLIC DIALOGUE OF GOVERNMENT AUTHORITIES AND SOCIETY

Крутій О. М.,

Професор кафедри політології та філософії ХРІ НАДУ при Президентові України
ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

O. Krutii,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Political Science and Philosophy of KRI NAPA, the city of Kharkiv

PUBLIC EMPLOYEES ‘CIVIL COMPETENCE AS A FACTOR OF THE PUBLIC COMMUNICATION EFFICIENCY

М. І. Лахижа,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ORCID: 0000-0001-8676-4578

П. В. Ворона,

доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, депутат Полтавської обласної ради, ORCID: 0000-0002-6755-9023
ВУЗЛОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ (з практики проведення антикорупційних семінарів ІПК ДСЗУ у 2018 -2019 рp.)

M. Lakhyzha,

Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Institute for Personal Training of the State Employment Service of Ukraine, ORCID: 0000-0001-8676-4578

P. Vorona,

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, First Vice-Rector of the Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine, Member of the Poltava Regional Council, ORCID: 0000-0002-6755-9023

MAIN PROBLEMS OF CORRUPTION PREVENTION IN UKRAINE (from the practice of conducting anticorruption seminars of the Institute of Training of the State Employment Service in 2018-2019)

Мошнін А. А.,

юрист Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського ORCID ID 0000-0003-2013-7533

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОРУПЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ І ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

A. Moshnin,

Lawyer of Vernadsky Tavrichesky National University, ORCID ID 0000-0003-2013-7533

SOURCE ANALYSIS OF PROBLEMS OF INTERACTION OF CORRUPTION AND NATIONAL AND STATE SECURITY

Сенишин Н. В.,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу; ORCID iD: 0000-0003-4503-6974

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ

N. Senyshyn,

Postgraduate Student Department of Public Administration, Institute of Humanitarian Training and Public Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

SOURCE-SPECIFIC ANALYSIS OF THE PROBLEM OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF POWER IN CONTEMPORARY UKRAINIAN STATE-MAKING DISCOURSE

Хасанов Р.Р.,

аспірант кафедри публічної політика та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України ORCID: 0000-0002-2029-3950

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

R. Hasanov,

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine ORCID: 0000-0002-2029-3950

PROBLEMS OF SOCIAL CONFLICT MANAGEMENT: INSTITUTIONAL ASPECTS

 

 АКМосумова,

аспірант Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, оrсіd.оrg/0000-0003-2607-1109

МІСЦЕ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

   K. Mosumova,

graduate student, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, оrсіd.оrg/0000-0003-2607-1109

PLACE OF THE PROJECT APPROACH IN THE CONTEXT OF ENSURING EFFECTIVE WORK OF LOCAL GOVERNMENTS