Державно-управлінські студії № 4(15), 2019

Державно-управлінські студії № 4(15), 2019

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

БОБРИЦЬКИЙ Л. В.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів ДСЗУ,

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 L. BOBRУTSKYI

PhD Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL IN THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

ВЕНГЕР І.О.

аспірант кафедри публічного адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РИНОК ПРАЦІ

 

I. VENGER

Post-graduate student of the Department of Public Administration and Management of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORCID: 0000-0003-2644-5051

 

STATE OF RESEARCHES OF THE MARKET OF LABOR AND MECHANISMS OF THE INFLUENCE OF THE STATE ON THE MARKET OF LABOR

ДАКАЛ А. В.

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

 

МІСЦЕ КОНЦЕПТУ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАГАЛЬНІ ПАРАДИГМІ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

DAKAL A.

 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID 0000-0003-3221-353Х

 

THE PLACE OF THE CONCEPT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE GENERAL PARADIGM OF HUMAN RIGHTS

 

ДІДЕНКО Н. Г.,

доктор наук з державного управління, професор,

професор кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України,

ORCID: 0000-0002-7365-9370

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

 

N. DIDENKO,

Doctor of Public Administration, Professor,

Professor of the Department of Public Administration and Administration

Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine,

ORCID: 0000-0002-7365-9370

EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE DEVELOPMENT SUPPORT

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP

IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGE

ДУБИЧ К. В.,

завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки  кадрів державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, доцент

оrсіdrg/0000-0002-7403-9771 

ДАНИЛЮК К. В.,

Доцент кафедри освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету,

кандидат наук з державного управління

оrсіdrg/0000-0002-1004-6411

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАНИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

K. DUBYCH

Head of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine, Ph.D. in Public Administration, Assistant Professor

оrсіdrg/0000-0002-7403-9771 

K. DANYLYUK

Associate Professor of the Department of Educational Management and Social Work of Rivne State Humanities University, Ph.D. on public administration

оrсіdrg/0000-0002-1004-6411

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE POPULATION EMPLOYMENT SYSTEM OF UKRAINE: TERMINOLOGICAL ANALYSIS

В.О. Зозуля,

кандидат наук з державного управління, помічник ректора Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МЕРИТОКРАТІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 V. Zozulya,

Candidate of Sciences in Public Administration, Assistant Rector Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

MERITOCRACY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

КАРКОВСЬКА В.Я.,

к.е.н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»,

ORCID: 0000-0003-0178-4137

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРИ

 

V. KARKOVSKA,

PhD of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID: 0000-0003-0178-4137

PECULIARITIES OF PROVIDING CORPORATE SAFETY OF STATE STRUCTURE

КРАСІВСЬКИЙ Д. О.,

кандидат наук з  державного управління, провідний науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень

ринку праці, Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України

ORCID.org/ 0000-0002-2661-8592

 

СУБСИДІЙОВАНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

 

DKRASIVSKY,

PhD (Public Administration), Senior Researcher of the Problematic Research Laboratory of Social Studies of the Labor Market, of the  Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI),

ORCID.org/ 0000-0002-2661-8592

SUBSIDIZED EMPLOYMENT AS AN ELEMENT OF PUBLIC EMPLOYMENT POLICY: AN INTERNATIONAL EXPERIENCE

ЛАХИЖА М. І.,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ:  СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

M. LAKHYZHA,

doctor of Science in Public Administration, Professor,

Institute for Personal Training of the State Employment Service of Ukraine,

Professor of the Department of Public Administration,

ORCID: 0000-0001-8676-4578

ELECTRONIC DEMOCRACY IN UKRAINE:

CONSTRUCTION SPECIFICATION, STATUS AND PROSPECTS

ПАСІЧНА І. О.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка

імені Юрія Кондратюка»,

ХМЕЛЬНИЦЬКА В.В.,

головний спеціаліст-бухгалтер Державної служби

з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 у Полтавській області,

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

 I. PASICHNA,

PhD in Law, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»,

Associate Professor, Department of Public Administration and Law

 V. KHMELNYTSKA

State service on medicines and drugs control in Poltava region,

chief specialist-accountant

PECULIARITIES OF THE STATE FINANCIAL POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

РАДЧЕНКО О. О.,

кандидат наук державного управління, доцент професор кафедри публічного врядування Міжрегіональної академії управління персоналом,

orcid.org/0000-0001-9286-0240;

ДОВГАНЬ В. І.,

доктор наук з державного управління, професор,

головний науковий співробітник Національної академії

державної прикордонної служби України  ім. Б. Хмельницького

orcid.org/0000-0002-5435-545

 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ  ЕПОХИ ПЕРЕХОДУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

O. Radchenko,

PhD of Public Administration, Associate Professor of the Department

of Public Administration of the Interregional Academy of Human Resources Management

 V. Dovgan,

Full Doctor of Science of the Public Administration, Professor, Chief Research Scientist of the Scientific-Research Institute, Bohdan Khmelnytskyi National Academy

of the State Border Guard Service of Ukraine.

FORMATION OF ADMINISTRATIVE CULTURE OF PUBLIC GOVERNANCE BODIES DURING THE TRANSITION TO THE INFORMATION SOCIETY

СЕРЬОГІНА Н. О.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ У КРАЇНАХ ЄС

N. SEROHINA,

Dr. of Law, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Public Administration of the Institute of Training State Employment Service of Ukraine 

RESULTS OF A JOINT EMPLOYMENT POLICY

IN EU COUNTRIES

ХАСАНОВ Р. В.

аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ORCID: 0000-0002-2029-3950

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ

 

Khasanov R. V.

Post-graduate student of the department of public administration of the international academy of personnel management, city Kyiv

ORCID: 0000-0002-2029-3950

 

FEATURES OF THE INSTITUTIONAL PROTECTION OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL CONFLICTS

ЧЕРВІНСЬКА Л.І.,

 кандидат наук з мистецтвознавства, доцент факультету івент-менеджменту та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, orcid.org: 0000-0002-0930-898X

 

РЕПУТАЦІЙНІ РИЗИКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ІМІДЖУ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 

L.I. Chervinsʹka,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Event Management and Show Business, Kyiv National University of Culture and Arts, orcid.org: 0000-0002-0930-898X

 

REPUTATION RISKS OF CIVIL SERVANTS IN THE CONTEXT OF BUILDING THE IMAGE OF A PUBLIC AUTHORITY BODY

ЧЕРЧАТИЙ О. І.,

кандидат наук з державного управління

директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН

 

ОCHERCHATYY,

Candidate of Sciences in Public Administration

Director of the Regional Center for Provision of Secondary Free Legal Aid in Poltava Oblast

OPTIMIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT MECHANISMS:

PROTECTION OF CITIZENS ‘RIGHTS

 

ХУДАР А. Є.,

здобувач Інституту підготовки кадрів державної

служби зайнятості

 

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

 

А. E. Hudar

 

candidate of the Ukrainian State employment services Training Institute 

 

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SPHERE FOR THE DEMOCRATIZATION OF PUBLIC GOVERNANCE: IDENTIFICATION OF THE PROBLEM

 

 

Є. Ю. РИБЧИНСЬКИЙ,

державний та громадський діяч, м. Київ,
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

IE. Y. RYBCHYNSKYI,
statesman and public figure, Kyiv

ДАРЧИН В. Б.,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

 

V. DARCНYN,

applicant of the department public administration and administration of the Personnel Training Institute of the State Employment Service of Ukraine

 

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF PRO-EUROPEAN POLICY ON OVERCOMING POVERTY