Державно-управлінські студії № 5, 2019

Державно-управлінські студії № 5, 2019
АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

З.М. Бурик,

д.держ.упр.,доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Р. Ю. Прав

аспірант, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

 

JEL Classіfіcatіon : D 80 H 10

 

Z. Buryk,

Doctor of science in Public Administration, docent of the Regional management and Local Self-Government Department, Lviv Regional Institute for Public Administration National academy for Public Administration under the President of Ukraine

 

R. Prav,

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

 

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF PUBLIC SECURITY IN THE INFORMATION SPHERE

М. М.Бурик,

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

оrсіd.оrg/0000-0001-8939-1324

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 

Buryk,

Applicant, Interregional Academy of Personnel Management

оrсіd.оrg/0000-0001-8939-1324

 

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Т.В.Бєльська,

доктор наук з державного управління,

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування,

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,

 

Громадське бюджетування як ефективний механізм формування бюджетів в Україні    

T.Bielska,

Doctor of Science in Public Administration,

Associate Professor of Management and Public Administration Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID: 0000-0002-2792-4700

 

PUBLIC BUDGETING AS AN EFFECTIVE BUDGET MAKING MECHANISM IN UKRAINE

Ю.В. Горемикіна,

кандидат економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

 

Т.М. Котенко,

кандидат економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

 

Y. Horemykina

Ph.D. (Economics), Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

T. Kotenko

Ph.D. (Economics), Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

CURRENT TRENDS IN INSTITUTIONAL CARE FOR THE ELDERLY IN UKRAINE

А.Х. Девадзе,

к.е.н., професор,   керівник департаменту туризма,

академік академії наук бізнесу Грузії

Батумський державний університет ім. Шота Руставелі,

 

Н.Я. Гварішвілі,

к.б.н., асоційований професор,

Батумський державний університет ім. Шота Руставелі,

 

ЕКОТУРИЗМ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ГРУЗІЇ

 

Devadze A. Kh.,

Candidate of Economic Sciences, Professor, Head of Tourism Department,

Academician of Business Academy of Sciences of Georgia,

Batumi Shota Rustaveli State University,

 

Gvarishvili N. I.,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Batumi Shota Rustaveli State University,

 

ECOTOURISM IN PROTECTED AREAS – A PRIORITY DIRECTION IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN GEORGIA

О.І. Дяконенко,

канд. екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Л.В. Головко, канд. екон. наук, старш. наук. співроб., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

 

Л.В. Головко,

канд. екон. наук, старш. наук. співроб., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

 

O. Dyakonenko

Ph.D. (Economics), Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

L. Holovko

Ph.D. (Economics), Senior Research, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTSIN THE CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN UKRAINE

Жаворонков В.О.,

к. е. н., доцент

 

Жаворонкова Г.В.,

д. е. н., професор, Національний авіаційний університет

  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

JEL Classification: D 02; E 02; L 31; L 38

 

Zhavoronkov V.O.,

Ph.D., Associate Professor

 

Zhavoronkova G.V.,

Doctor of Economics, Professor,

National Aviation University

PUBLIC ADMINISTRATION FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE CREATION OF CIVIL SOCIETIES IN UKRAINE

Р.І. Коробенко,

аспірант кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

R.I. Korobenko,

Postgraduate student of the Department of Economics of Practice and Social Development, National University of Bioresources and Natural History of Ukraine

 

THE ROLE OF BODIES IN THE MISTSEVOE SELF-VERYADUANNIA IN THE FORMULATION OF THE ECONOMIC POTENTIALS OF THE SIL’SKIKH TERITORIES IN THE UMOVS OF THE REFORMS OF DECENTRALIZATION

М. Ф. Криштанович,

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти,
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка», Україна

ORCID ID 0000-0003-1750-6385

 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В УКРАЇНІ

 

M. Kryshtanovych,

Doctor of Science in Public Administration, Professor
Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education,
Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University "Lviv Polytechnic", Ukraine
ORCID ID 0000-0003-1750-6385

 

MAIN WAYS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCIAL

TECHNOLOGIES IN UKRAINE

О.М. Крутій

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології та філософії ХРІДУ НАДУ при Президентові України, м. Харків

orcid.org 0000-0002-5180-2842

 

І.С. Лопатченко

здобувач кафедри політології та філософії

ХРІДУ НАДУ при Президентові України, м. Харків

orcid.org 0000-0003-2777-7189

 

КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 

О. Krutii

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Political Science and Philosophy of KRI NAPA, the city of Kharkiv.

E–mail: krutiy_elena@ukr.net

 

I. Lopatchenko

Candidate of the Department of Political Science and Philosophy of KRI NAPA, the city of Kharkiv.

E–mail: ivan.lopatchenko@gmail.com

 

COMMUNICATION SUPPORT OF THE STATE LABOR MARKET REGULATION IN UKRAINE

О.І. Павлов,

доктор економічних наук, професор

Одеська національна академія харчових технологій,

 

І.О. Павлова,

кандидат економічних наук

Одеська національна академія харчових технологій,

 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Pavlov O.I.,

doctor of economic sciences, professor

Odessa National Academy of Food Technologies,

 

Pavlova I.O.,

candidate of economic sciences

Odessa National Academy of Food Technologies,

 

THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY OF UKRAINE IN THE PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM

О. В. Радченко,

Доктор наук державного управління, професор, заслужений працівник освіти України,

головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

м. Хмельницький, Україна

ORCID ID  0000–0002–0437–6131

 

С. О. Клімович

здобувач кафедри інформаційної політики та електронного урядування

Національної академії державного управління при Президентові України

 

ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ УПРОДОВЖ ОСТАННІХ РОКІВ

 

Radchenko O. V.,

Doctor of Science of Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, chief researcher of the research department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky

 

 Klimovych S. O.

The assessment of the state of Ukraine’s transport and transport infrastructure development in recent years

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN RECENT YEARS

Н.О. Рингач,

д-р наук з держ. упр., ст. наук. співроб. Інститут демографії та соціальних

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

 

ЗДОРОВ’Я ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР: GOOD GOVERNANCE ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

 

N.О. Ryngach

Dr. Sc. (Degree in Public Administration), Leading research fellow

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies

of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

HEALTH AS A POLITICAL CHOICE: GOOD GOVERNANCE FOR ACHIEVING THE PURPOSES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UKRAINE

Н. Щербак,

кандидат наук з державного управління, головний науковий співробітник

Інституту законодавства України

https://orcid.org/0000-0002-2978-3606

 

РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Nataliya Shcherbak,

PhD in Public Law, chief scientific specialist of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

 

DEVELOPING THE PARLIAMENTARY PUBLIC SERVICE: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCES