Державно-управлінські студії № 8(10), 2018

Державно-управлінські студії № 8(10), 2018

С. В. Онищук.,

доктор наук з державного управління, доцент,

Івано-Франківська обласна державна адміністрація,

заступник голови

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАВООХОРОНЦІВ

 

S. Onishuk,

Doctor of Public Administration, Associate Professor,

Ivano-Frankivsk Regional State Administration,

Deputy Chairman

 

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS CONDITION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF LIMBS OF THE LAW

П. В. Ворона,

 доктор наук з державного управління, доцент,

перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, депутат Полтавської обласної ради

 

В. В. Калашник,

директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, депутат Кременчуцької міської ради

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ПРОГРАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

P. Vorona,

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, First Vice-Rector of the Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine, Member of the Poltava Regional Council

 

V. Kalashnik,

 Director of the Kremenchug City Employment Center, Member of the Kremenchug City Council

 

REGIONAL FEATURES OF PROJECT-SOFTWARE MANAGEMENT IN POPULATION EMPLOYMENT ACTIVITIES

О. В. Боков,

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ТА НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ПРАЦІ (В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ)

 

O. Bokov,

candidate of sciences from state administration, senior staff scientist, associate professor of department of public management and administration Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

MODERN APPROACHES TO THE PERFORMANCE MOTIVATION OF UNEMPLOYED POPULATION (IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE)

О. І. Черчатий,

кандидат наук з державного управління, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області;

 

ВУЗЛОВІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 

O. Cherchatyi,

Candidate of Public Administration, Director of the Regional Center for Free Secondary Legal Aid in Poltava region

 

NODAL DIRECTIONS OF INTERACTION OF FREE LEGAL AID SYSTEM AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES

К. С. Міщенко,

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Л. М. Миргородська,

студентка магістратури Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

K. Mishchenko,

is a candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration Training Institute of the State Employment Service of Ukraine

L. Mirgorodska,

is a master’s student of the department of Public Administration Training Institute of the State Employment Service of Ukraine

 

DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE: CURRENT STATE, IMPLEMENTATION PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

А. В. Дакал,

кандидат медичних наук, докторант кафедри

соціальної і гуманітарної політики Національної академії Державного управління при Президентові

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

A. Dakal.,

Ph.D in dentistry, doctoral student in social

 and humanitarian policies at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

 

PROBLEMS OF CHILD RIGHTS AND LEGAL INTERESTS: EUROPEAN STANDARDS AND PRACTICAL EXPERIENCE


Т. Л. Шестаковська,

кандидат економічних наук, доцент Чернігівського національного технологічного університету

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ  

T. Shеstаkоvskа,

Саndіdаtе оf Есоnоmіс Sсіеnсеs,  аssіstаnt prоfеssоr,

 Сhеrnіhіv Nаtіоnаl Unіvеrsіty оf Tесhnоlоgy

 

ІNSTІTUTІОNАL SUPPОRT ОF THЕ STАTЕ PОLІСY ОF ІNNОVАTІVЕ DЕVЕLОPMЕNT ОF THЕ АGRАRІАN SЕСTОR ІN UKRАІNЕ


Я. В. Качан,

к.н.з держ.упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

Ya. Kachan,

Ph.D. in Public Administration , assistant Professor of Public Management and Administration Department,  Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF PUBLIC SERVANTS


Н. О. Серьогіна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: АНАЛІЗ ПРОТИРІЧ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 

N. Serohina,

сandidate of Juridical Sciences,

Assistant Professor of Department of Public Administration and Administration

of Ukrainian State employment service training institute

of Kyiv, Ukraine

 

CONSTITUTION OF UKRAINE AND THE EUROPEAN LOCAL GOVERNMENT PAPER: ANALYSIS AGAINST DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE


А. Я. Максимова,

кандидат наук з державного управління, провідний фахівець кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін, Університету митної справи та фінансів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

 

A. Maksimova,

Candidate of Science in Public Administration, Leading Specialist in the Department of Law Enforcement and Criminal Law, University of Customs and Finance

 

THE ORGANISING-ECONOMICAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF UKRAINE’S TRANSITIVE SPACE


В. О. Торічний,

к. психол. н., докторант Навчально-виробничо-наукового центру

Національного університету цивільного захисту України,

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

 

V. Тоrychnyi,

Cand.Sc. Psychology, Postdoctoral student of Training-Production-Research Center,

National University of Civil Defence of Ukraine

 

MAIN FUNCTIONS AND PRINCIPLES OF STATE INFORMATION SUPPORT


Г. О. Крапівіна,

кандидат державного управління, доцент, докторант Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

 

ДЕФІНІЦІЇ ДЕТЕРМІНАНТ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОНТЕРСТВА ТА ВОЛОНТУРИЗМУ)

 

G. Krapivina,

candidate of state administration, associate professor, doktorant of Institute of training of personnels of Government service of employment of Ukraine

 

DEFINITIONS DETERMINANTS OF NON-STANDARD FORMS OF CAPTIVITY ON THE CURRENT PRINCIPLE

(ON THE APPLICATION OF VOLUNTEERING AND VOLUNTURISM)