Державно-управлінські студії № 12, 2019

Державно-управлінські студії № 12, 2019
АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

ГУЛА О. І.,

аспірантка Міжрегіональної Академії управління персоналом

 ORCID 0000-0002-6950-1087

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

О. GULA,

Postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID 0000-0002-6950-1087

MODERN PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

КАЛЯЄВ А. О.,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права, Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ORCID 0000-0002-5675-187Х

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС ТА НАТО

 A. KALYAYEV,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of European Integration and Law, Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

ORCID 0000-0002-5675-187Х

 

MODERN APPROACHES TO THE EUROPEAN MILITARY SECURITY POLICY IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF EU-NATO COOPERATION

КРУТІЙ О. М.,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології

та філософії ХРІДУ НАДУ при Президентові України,

ORCID 0000-0002-5180-2842

МАРЧАК Ю. О.,

аспірант кафедри політології та філософії ХРІДУ НАДУ

при Президентові України,

ORCID 0000-0001-8409-9113

 

МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В ПУБЛІЧНОМУУПРАВЛІННІ

 

О. KRUTII,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department

of Political Science and Philosophy of KRI NAPA,

ORCID 0000-0002-5180-2842

Y. MARCHAK,

postgraduate of the Department of Political Science

and Philosophy of KRI NAPA,

ORCID 0000-0001-8409-9113

 

MEDIATION AS A SOCIAL-PSYCHOLOGICAL INSTRUMENT FOR SOLVING SOCIAL CONFLICTS IN PUBLIC ADMINISTRATION

КРЮКОВ О. І.,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, Навчально-науково-виробничий центр, Національний університет цивільного захисту України,

ORCID 0000-0002-6335-5429

 

ШВЕДУН В. О.,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва, факультет програмної інженерії та бізнесу, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»,

ORCID 0000-0002-5170-4222

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄС

 

О. KRUKOV,

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Public Administration in the Sphere of Civil Defence, Educational, Research and Production Center, National University of Civil Defence of Ukraine,

ORCID 0000-0002-6335-5429

 

V. SHVEDUN,

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Public Administration and Business, Faculty of Program Engineering and Business, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”,

ORCID 0000-0002-5170-4222

 

STATE REGULATION OF ELECTRIC POWER SECURITY:

CURRENT CONDITION AND PROSPECTS OF COOPERATION

BETWEEN  UKRAINE AND THE EU