Головна, №6(8)

Державно-управлінські студії № 6(8), 2018

О. В. Боков

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, докторант Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГНУЧКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ

Oleksandr Bokov

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Researcher, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Doctorate in the Institute of Personnel Training  Ukrainian State Employment Service Training Institute

NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT AS AN ELEMENT

OF THE LABOR MARKET FLEXIBILITY

А. О. Васильєв

кандидат наук з державного управління, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», доцент кафедри публічного адміністрування

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ МОЛОДІЖНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Andrii Vasyliev

PhD in Public Administration, PJSC «Higher Educational Institution» Interregional Academy of Personnel Management», Associate Professor of the Department of Public Administration

INTRODUCTION OF THE STATE FUND FOR YOUTH INVESTMENTS AS A COMPONENT OF THE MECHANISM OF STATE YOUTH POLICY IN UKRAINE 

Середа Ю. К.

магістр державного управління, голова Машівської районної державної адміністрації, Полтавської області

Ворона П. В.

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування державної служби зайнятості України, депутат Полтавської обласної ради

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВЩИНИ

Yulia Sereda

master of Public Administration, chairman of the

Mashiv district state administration, Poltava region

Petro Vorona

state farm supervisor, associate professor

Head of the Department of Public Administration and Administration

State Employment Service of Ukraine, a deputy of the Poltava regional council

FEATURES OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT

OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE EXAMPLE OF POLTAVSHCHYN

В.М. Горбик

кандидат наук з державного управління,

генеральний директор Державного підприємства

“Спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Київоблагроліс”

ВЗАЄМОВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ РЕГІОНУ ТА ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

Horbyk V.

Candidate of Sciences in Public Administration,

General Director of the State Enterprise      

Specialized forest enterprise” Kievoblagrolis,  Kyiv

MUTUAL INFLUENCE OF THE ECONOMIC INTERESTS OF THE REGION AND THE PRIORITIES OF STATE MANAGEMENT OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGIONS

C.C. Гринчишин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Serhiy  Grynchyshyn

postgraduate student of the department of public administration training institute of the State Employment Service of Ukraine

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE YOUTH POLICY IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Дуліна О. В.

кандидат юридичних наук, докторант кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОЛЬЩІ:
ПОЕТАПНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ

Dulina Oksana

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Doctorant of Public Administration and Regionalism Chair, Odessa Regional Institute for Public Administration, National Academy of Public Administration under

the President of Ukraine

EVOLUTION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF POLAND:

POSTAL TRANSFORMATIONS AS QUALITY PURPOSE

Крапівіна Г.О.

кандидат державного управління, доцент, здобувач Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕСТАНДАРТНИМИ ФОРМАМИ ЗАЙНЯТОСТИ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОНТЕРСТВА)

Krapivina Galina

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Applicant of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

METHODOLOGY OF THE STUDY OF THE MECHANISMS OF STATE

MANAGEMENT OF NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT (ON

THE EXAMPLE OF VOLUNTEERING)

Кульчій О. О.

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ

ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Kulchiy Oleh

Candidate of Juridical Sciences, associate professor, associate professor of Department of Law, Higher Educational Establishment within Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

IN THE FIELD OF EDUCATIONAL POLICY

Левчишен Д. І.

старший викладач кафедри суспільно-гуманітраної освіти

КЗВО «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

АКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Levchyshen Dmytro

Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Education

Criminal Police Academy “Odessa Academy of Continuing Education of Odessa Regional Council”

ACTUALIZING SOCIAL JUSTICE IN NATIONAL SECURITY

Мартишин Д. С.

кандидат наук з богослов’я, доцент, завідувач кафедри українознавства, православ’я та теології Міжрегіональної Академії управління персоналом

СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Martyshyn Dеnys

Сandidate Sciences in Theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management

THE SOCIAL DOCTRINE OF THE ORTHODOX CHURCH AS A VALUABLE COMPONENT OF DEMOCRATIC STATE FORMATION IN UKRAINE

Міщенко К. С.

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри

публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Mishchenko Katerina

PhD in MPA, Associate Professor

in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Administration and Administration Institute of Personnel Training the State Employment Service of Ukraine

MOTIVATION OF WORK GAVERNMENT OFFICIALS IN FOREIGN COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Пархоменко-Куцевіл О. І.

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна Академія управління персоналом)

МЕРИТОКРАТІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КАДРІВ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Parkhomenko-Kutsevil Olena

Doctor of Sciences in Public Administration, Head of the Department of Public Administration (Interregional Academy of Personnel Management)

MERITCRATION AS THE BASIS OF FOUNDATION OF PERSONS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

Перестюк І. М.

кандидат наук з державного управління, доцент кафедра публічного адміністрування, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Гербеда С. В.

кандидат наук з державного управління, заступник Голови Національної служби посередництва і примирення

ПРАКТИЧНІ ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА)

Perestyuk I.M.

PhD., Associate Professor, Department of Public Administration, Private Joint-Stock Company «Higher education institution “Interregional Academy of Personnel Management»

Gerbedа S.V.

candidate of Science in Public Administration, Deputy Head of the National Mediation and Reconciliation Service.

PRACTICAL MEASURES FOR IMPROVING MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF PROTECTION OF CITIZENS’ RIGHTS BY PRIVATE PROPERTY (IN THE CASE OF CULTURE OF BUSINESS)

 

Худар С.М.

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ПУБЛІЧНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Stanislav Hudar

postgraduate student of the department of public administration training institute of the State Employment Service of Ukraine

SOCIAL ADVERTISING AS A STRUCTURAL COMPONENT OF PUBLIC-COMMUNICATIVE PROCESSES IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION