Головна, №7

Державно-управлінські студії № 7(9), 2018

Л.В. Бобрицький,

к.ю.н., доцент кафедри публічного  управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів ДСЗУ м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАГРОЗИ

 

L. Bobrytskyi,

PhD, assistant professor of public administration training institute of the

State Employment Service of Ukraine

NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: PRIORITIES AND THREATS

О.В. Боков,

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, докторант Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

А. Bokov,

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Researcher, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Doctorate in the Institute of Personnel Training Ukrainian State Employment Service Training Institute

 

STATE REGULATION OF PUBLIC EMPLOYMENT AMID GLOBALIZATION

П.В. Ворона,

доктор наук з державного управління, доцент,

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ, депутат Полтавської обласної ради

 

І.Ф. Лисаківська,

здобувач ІПК ДСЗУ

 

СПЕЦИФІКА СКЛАДНИКІВ ПОЛІТИЧНИХ «КОМУНІКАЦІЙ» ТА «КОМУНІКАЦІЇ»: ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

P. Vorona,

state farm supervisor, associate professor

Head of the Department of Public Administration and Administration

State Employment Service of Ukraine, a deputy of the Poltava regional council

 

І. Lisakivska,

extractor State Employment Service of Ukraine

 

SPECIFICITY OF COMPOSITORS OF POLITICAL COMMUNICATIONS AND COMMUNICATIONS: POLITICAL-MANAGEMENT PRACTICAL ASPECTS

В. Довгань,

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького м. Хмельницький,

ORCID.ORG/0000-0002-5435-5451

 

Д. Арзянцева,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький,

ORCID.ORG/0000-0001-8014-7544

 

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Dovgan’

Doctor of Public Administration, professor, main scientific researcher of scientific research division of the National Academy of State Border Service named after Bogdan Khmelnitsky, Khmelnitsky City

  

Arziantseva,

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Chair of management, finance, banking and insurance of Khmelnitsky University of management and law, Khmelnitsky City  

 

 

DIRECTIONS OF ENSURING CYBER SECURITY IN BODIES OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Я.О. Конюх,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Y.A. Koniukh,

postgraduate of the department public administration and administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

EVOLUTION OF PUBLIC GOVERNANCE DEVELOPMENT

М.О. Кравцов,

викладач кафедри правознавства Сєверодонецького інституту

Міжрегіональної Академії Управління Персоналом,

orcid.org/0000-0002-8615-6983

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

M.O. Kravtsov,

Teacher of the Chair of law of Severodonetsk Institute of Interregional Academy of Staff Management

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF THE FUNCTIONING OF TELEPHONE “HOT LINES” OF AUTHORITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES

Г.О. Крапівіна,

кандидат державного управління, доцент, докторант Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

 

СИСТЕМНО-ОНТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

 Krapivina,

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Pryazovsky State Technical University, doctoral student of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

 

SYSTEM AND ONTOLOGICAL ANALYSIS OF PUBLIC DEPARTMENT OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN MODERN CONDITIONS

В.М. Кривошей,

магістр державного управління, здобувач ІПК ДСЗК,

підполковник ЗСУ, учасник АТО

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УБД В УКРАЇНІ

 

V.M. Kryvoshei,

master of public administration, post graduate Ukrainian State Employment Service Training Institute, lieutenant-colonel, participant of ATO     

 

THE MODERN STATE AND PROBLEMS OF FORMING AND REALIZATION OF PUBLIC POLICY ARE IN THE FIELD OF SOCIAL ADAPTATION AND SOCIAL DEFENCE OF УБД IN UKRAINE

А.М. Мальцева,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

 

СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

 

А. Malseva,

 applicant of the department public administration and administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

 

ENVIRONMENT OF FUNCTIONING MECHANISMS OF DECISION MAKING IN PUBLIC SERVICE

 

С. В. Онищук​,

             доктор наук з державного управління, доцент, Івано-Франківська      

                           обласна  державна адміністрація, заступник голови

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ДЕРЖАВІ

 

Onishhuk S.,

 

VALUABLE ORIENTATIONS AS A MEANS OF SOCIAL REGULATION IN THE STATE

О. О. Пунда,

доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Університету Державної фіскальної служби України

 

В.І. Довгань,

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

 

О.О. Радченко,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

  

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

Punda,

Doctor of Law, Leading Research Scientist at the University of the State Fiscal Service of Ukraine

 

V.I. Dovgan,

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Research Scientist of the Scientific Research Department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky

 

O.O. Radchenko,

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management

 

PROSPECTS FOR THE USE OF OPERATIONAL SEARCH ANTI-CORRUPTION METHODS

Н.О. Серьогіна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

N.O. Serohina,

сandidate of Juridical Sciences,

Assistant Professor of Department of Public Administration and Administration

of Ukrainian State employment service training institute

of Kyiv, Ukraine

 

WAYS INCREASE INSTITUTIONAL ABILITY UKRAINIAN STATE EMPLOYMENT SERVICE USING THE EUROPIAN EXPERIENCE

 

 

Турчак Д.В.

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

 

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

D. Turchak

 

STATE OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE HEALTH OF UKRAINE

І.В. Шкурат,

кандидат наук з державного управління, Доцент кафедри політології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

I. Shkurat,

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor of Political Science, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovoroda

 

EVOLUTION OF PUBLIC GOVERNANCE DEVELOPMENT