Випуск 5(7)

Державно-управлінські студії № 5(7), 2018

М. В. Кравченко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Kravchenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department Chair of Social and Humanitarian Policy of the Nаtіоnаl Асаdеmy fоr Рublіс Аdmіnіstrаtіоn undеr thе Рrеsіdеnt оf Ukrаіnе

MODERN APPROACHES TO COMMUNICATION INTERACTION
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

М. О. Джаман

д.е.н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Л. В. Бобрицький

к.ю.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ» ЯК ПРОВІДНОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Dzhaman

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department Chair of Theoretical and Applied Economics of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

L. Bobrytskyi

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department Chair of Public Administration of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

THE ESSENCE OF THE CATEGORY “ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS” AS AN IMPORTANT PART OF NATIONAL SECURITY

М. І. Лахижа

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

КОРУПЦІЯ ТА АНТИКОРУПЦІЯ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

M. Lakhyzha

Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Department Chair of Public Administration of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF POLAND: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

 І. М. Перестюк

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОЧІКУВАНЬ ТА ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДЯН ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Perestyuk

PhD., Associate Professor of the Public Administration Department Chair of the Private Joint-Stock Company “Higher Education Institution “Interregional Academy of Personnel Management”

STUDY OF STATE OF EXPECTATIONS AND AWARENESS OF CITIZENS AS TO MECHANISMS OF PROTECTION OF PRIVATE PROPERTY IN UKRAINE

Г. А. Пріб

д.мед.н., професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

G. Prib

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Psychology Department Chair of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

EMOTION MANAGEMENT BY THE MILITARY MEN
AS A FACTOR OF THE NATIONAL SECURITY

О. А. Рачинська

завідувач сектору координації ТАІЕХ відділу управління проектами Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Rachynska

Head of the TAIEX Coordination Sector of the Project Management Department of the Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

FORMATION OF MODEL OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

Р. С. Радецький

доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

R. Radetskyi

Associate Professor of the Department Chair of Public Administration and Management of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

PECULIARITIES OF THE STATE POLICY OF CORRUPTION COUNTERACTION IN UKRAINE

  О. П. Лішик

заступник голови Луганської обласної державної адміністрації із соціальних та гуманітарних питань

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

O. Lishyk

Deputy Head of the Luhansk Oblast State Administration on Social and Humanitarian Issues

THE ESSENCE AND CONTENT
OF SOCIAL PROTECTION OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS

В. М. Безрук

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

V. Bezruk

Post-Graduate Student of the Department Chair of Parliamentarism and Political Management of the Nаtіоnаl Асаdеmy fоr Рublіс Аdmіnіstrаtіоn undеr thе Рrеsіdеnt оf Ukrаіnе

THE MAIN METHODS OF IMPROVING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS AS A STRUCTURAL COMPONENT OF THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

У. М. Дорош

аспірант Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

U. Dorosh

Post-Graduate Student of the Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EXTERNAL EXPERIENCE OF DECENTRALIZATION OF THE POWER

А. В. Турчак

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

A. Turchak

Post-Graduate Student of the Department Chair of Public Administration and Management of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

THE ESSENCE OF STATE POLICY OF INFORMATION SECURITY

І. І. Савка

полковник ЗСУ, учасник АТО, здобувач ІПК ДСЗУ

СПЕЦИФІКА МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СИЛОВИМИ СТРУКТУРАМИ ДЕРЖАВИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
I. Savka

сolonel of the Armed Forces of Ukraine, participant in the antiterrorist operation, applicant of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine.

SPECIFICATION OF MODEL FOR PROVISION OF CIVIL CONTROL FUNCTION OVER THE STATE STRUCTURES STRUCTURE IN THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Л. Й. Літвінчук

старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ПАРАДИГМАЛЬНІ КОНСТАНТИ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА

В КОНТЕКСТІ АБСОЛЮТИЗАЦІЇ РОЗУМУ

L. Litvinchuk

senior research fellow of the Problem Research Laboratory of institutional ensuring of activity of State Employment Service and partner interaction with employers of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

PARADIGMATIC CONSTANTS OF THE ENLIGHTENMENT IN THE CONTEXT OF ABSOLUTISATION OF THE MIND

 

П. В. Ворона

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

А. С. Ропан

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ПАРЛАМЕНТСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДОВОЇ

КОАЛІЦІЇ ТА ОПОЗИЦІЇ: ІЗ ДОСВІДУ ІЗРАЇЛЮ

P. Vorona

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Administration of the Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

A. Ropan

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ASSOCIATION OF RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT

COALITS AND OPPOSITION: FROM EXPERIENCE OF ISRAEL

 

 

В. В. Туча

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ У ПРОЦЕСАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

V. Tchucha

V. Tucha, candidate of sciences from state administration


THE ROLE OF POLITICAL POWER AND GOVERNANCE IN THE PROCESSES OF STRATEGIC POWER DEVELOPMENT

 

А. І. Кланца

кандидат медичних наук, магістр суспільного розвитку, докторант кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ФРАГМЕНТАРНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ КРИЗИ

A. Klantsa

Candidate of Medical Sciences, Master of Social Development, Ph.D. student of the Department of Public Administration and Administration of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

THE FRAGMENTARY ROLE OF THE STATE IN THE HEALTH CARE PROCESSES AND THE PROVISION OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM IN A CRISIS