Рецензування статей в журналі «Державно-управлінські студії»

Рецензування

З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в журналі «Державно-управлінські студії», усі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.

Журнал дотримується міжнародних стандартів етики публікацій відповідно до міжнародних етичних правил Комітету з етики в публікаціях COPE (Committee on Publication ethics).

Статті, подані до журналу, рецензуються конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє “сліпе” рецензування, коли ані автор, ані рецензент не знають імен одне одного). Контактування автора та рецензентів відбувається виключно через листування електронною поштою з відповідальним секретарем редакції.

Статті, що надходять до редакції, перевіряються на відповідність вимогам до структури та оформлення матеріалу, після чого надсилаються обидвом рецензентам, яких призначає Головний редактор зі складу редакційної колегії, чи запрошує зовнішніх рецензентів.

За результатами ознайомлення з рукописом статті рецензенти надсилають до редакції одну з рекомендацій:

1. Рекомендувати статтю.

2. Рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання автором з урахуванням зауважень.

3. Рекомендувати статтю до публікації після докорінного перероблювання (в цьому випадку стаття надсилається на повторне рецензування).

4. Рекомендувати відмовити у публікації статті із зазначенням причин такого рішення.

Редакція надсилає автору рекомендації рецензента електронною поштою. Автор, отримавши рекомендації, бере їх до уваги та доопрацьовує чи переробляє статтю, або надсилає обґрунтовану відмову від прийняття рекомендацій (зауважень) рецензентів.

Після виправлення зауважень, або прийняття обґрунтування автора, Редакційна колегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті.

Усі авторські права зберігаються за авторами статей.

Peer Review and Publication Ethics

In order to ensure a high scientific level and quality of articles, published in the journal “Derzhavno-upravlinski studii”, all materials received by the editor are subject to mandatory review.

The journal adheres to the international standards of ethics of publications in accordance with the international ethical rules of COPE (Committee on Publication ethics).

Articles submitted to the journal are reviewed confidentially according to the double-blind principle (Two-way “blind” reviewing eliminates bias by not disclosing names of neither editor nor author to both parties). The contact of the author and reviewers takes place exclusively by correspondence via e-mail with the executive managing editor.

Submitted articles are checked for compliance with the structure and design requirements, and are further sent to inside editors assigned by an Executive Editor or external editors invited.

According to the results of familiarization with the manuscript of the article, the reviewers send to the editor of one of the recommendations:

1. Recommend an article.

2. Recommend the article for publication after revision of editor’s comments by the author.

3. Recommend an article for publication after a major revision (in this case the updated article is required to be submitted for a repeated review procedure described above).

4. Recommend to refuse publishing the article, indicating the reasons for the decision made.

The journal’s editorial office sends to the author via email reviewers’ recommendations. The author, having the received recommendations, takes them into account and modifies or rewrites the article, or sends a reasonable refusal to accept the recommendations (comments) of the reviewers.

After receiving a corrected article based on the comments, or accepting the author’s reasoning, the Editorial Board makes the final decision on the publication of the article.

All rights are reserved by the authors of the articles.

Відповідальний секретар

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

1

2

Редакційна колегія

Войтович Р. В.

головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Рачинський А. П.

заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України

Ворона П. В.

заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, член Спілки ректорів Європи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Алексєєв В. М.

доктор наук з державного управління, головний консультант Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України, доктор наук з державного управління

Боков О. В.

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Валевський О. Л.

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України

Гошовська В. А.

доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Дмитренко Г. В.

доктор наук з державного управління, професор, державний секретар Міністерства екології та природних ресурсів України

Дубич К. В.

доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України

Зеев Ханин

PhD з історії, головнй вчений Міністерства абсорбції та інтеграції Ізраїлю

Іванова Т. В.

доктор наук з державного управління, професор, в.о. ректора Національного авіаційного університету

Ірвін Студін

професор, ректор Інституту питань XXI століття, головний редактор і видавець журналу “Global Brief”, директор програми Школи політики і державного управління Університету Торонто (Канада)

Канавець М. В.

кандидат наук з державного управління, керівник Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, директор Адміністративного офісу програми Twinning

Кравченко С. С.

кандидат юридичних наук, доцент, заступник Голови служби зайнятості України

Кравченко М. В.

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної й гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Красівський Д. О.

кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України

Лелеченко А. П.

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

Линдюк О. А.

кандидат наук з державного управління, доцент, в.о. директора Фонд соціального захисту інвалідів України

Лутай Л. А.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Новак-Каляєва Л. Л.

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Покрова Л. В.

кандидат наук з державного управління, головний консультант Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України

Рингач Н. О.

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Ромат Є. В.

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торгово-економічного університету

Самсонкін В. М.

доктор технічних наук, професор, науковий редактор Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. Голди Меїр (Ізраїль)

Скуратівський В. А.

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної й гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Фельдман А. О.

Директор Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. ім.Голди Меїр (Ізраїль)

One thought on “Рецензування статей в журналі «Державно-управлінські студії»

  1. Christine Dewey 31 Травня, 2021 at 14:36

    Very descriptive article, I enjoyed that a lot.

    Will there be a part 2?


Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>