Основні вимоги до оформлення статей

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

                         “ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТУДІЇ

 

1.Вимоги щодо змісту наукової статті:

 

1.1. Високий науковий рівень статті.

1.2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

1.3. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор).

1.4. Стаття повинна бути написана українською або англійською мовою.

1.5. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

1.6. Остаточне рішення щодо публікації статті ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

 

2.Вимоги щодо оформлення наукової статті:

 

2.1. Назва статті (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).

2.2. Індекс УДК (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).

2.3.  Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад (На мові статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою).  Обов’язково вказується ORCID!

2.4. Назва статті (на мові статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою).

2.5.   Анотація:

2.5.1. На мові статті (обсяг 100-250 слів).

2.5.2. Англійською мовою (обсяг не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова англійською мовою).

2.5.3. У статті не українською мовою обов’язкова анотація  українською мовою (обсяг  не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова українською мовою).

2.6. Ключові слова (5-8 слів) на мові статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою.

2.7. Текст статті.

2.8. Список використаних джерел (по центру сторінки).

2.9. Список літератури (References, по центру сторінки).

 

 

Наукова стаття обов’язково має включати  (із виділенням у тексті) такі елементи:

 

 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 3. формулювання цілей статті (постановка завдання);
 4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 5. висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі;
 6. список використаних джерел (нумерація без абзацного відступу)
 7. список літератури (References) в романському алфавіті.
  1. Згідно нових правил (ДСТУ 8302:2015), які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні. Для правильного оформлення, скористайтеся рекомендаціями, режим доступу:  http://www.economy.in.ua/d/references.doc;
  2. ДСТУ 8302:2015, режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf.

 

3.Технічні вимоги до статті:

3.1. Обсяг рукопису – 20-35 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.

3.2. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-2003). Файли статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Іванов або Ivanov ).

3.3. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією (наприклад: Рис. 2. Рівні безробіття в країнах Європейського Союзу).

3.4. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).

3.5. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.

3.6. Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад:     [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та макросів При наборі слід вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”)

 

 

Формат статті

A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля

всі сторони – 20 мм

Основний шрифт

Times New Roman

 

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення

Міжрядковий інтервал

Одинарний; структурні елементи статті розділяються подвійним інтервалом

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ (новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Малюнки та таблиці

Необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.  Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту.  Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman,  розмір 12, інтервал 1).

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Рівень безробіття  в Україні). Формат таблиць та рисунків лише книжний.

Формули

повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Обсяг

до 20 сторінок включно (враховуючи одинарний міжрядковий інтервал).

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

 

Державно-управлінські студії № 1, 2019

 

УДК: 658.589:504.061

 

Т. Л. Шестаковська,

кандидат економічних наук, доцент Чернігівського національного

 технологічного університету, оrсіd.оrg/0000-0002-8098-8439

 

ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

 

 1. Shеstаkоvskа,

Саndіdаtе оf Есоnоmіс Sсіеnсеs,  аssіstаnt prоfеssоr,

Сhеrnіhіv Nаtіоnаl Unіvеrsіty оf Tесhnоlоgy, оrсіd.оrg/0000-0002-8098-8439

 

GOVERNMENT POLICY IMPERATIVES FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE ON THE «GREEN ECONOMY»

 

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність  формування імперативів державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України на засадах концепції «зеленої економіки».  Встановлено, що для вирішення проблем стимулювання ефективності й формування імперативів державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору, за базис варто обрати два основних напрями: «зелена економіка» і кластеризація. Ідентифіковані можливості для аграрного сектору у разі використання концепції «зеленої економіки» у державній аграрній політиці (забезпечення сталого відновлюваного розвитку економіки, соціуму, природи регіону; економічне зростання та інновації; покращання екологічної складової й забезпечення бережливого ставлення населення до навколишнього середовища; впровадження ресурсно-ефективних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції; розвиток виробництва й інфраструктури використання відновлюваних джерел енергії, що підсилить рівень енергетичної безпеки). Вирішальними характеристиками біокластера, який ми вважаємо одним із адаптаційних механізмів щодо інновацій «зеленої економіки», є курс на мінімізацію виробничих витрат і максимізацію додаткової вартості. Принциповим в цьому є те, що поряд з полями, на яких вирощується сировина, створюють систему переробки, будуючи відповідні заводи. Кластерна модель дозволить вирішити проблему сировинності галузі і сприяти реалізації на ринку продукції з високою доданою вартістю.

 

The article substantiates the feasibility and formalized content of forming the imperatives of the state policy of innovative development of the agrarian sector of Ukraine on the basis of the concept of “green economy”. It is established that in order to solve problems of stimulating efficiency and formation of imperatives of state policy of innovative development of agrarian sector, two basic directions should be chosen as a basis: “green economy” and clustering. Opportunities identified for the agricultural sector in the case of the use of the concept of “green economy” in public agrarian policy (ensuring sustainable renewable development of the economy, society, nature of the region; economic growth and innovation; improving the environmental component and ensuring a gentle attitude of the population to the environment; technologies for production and processing of agricultural products; development of production and infrastructure for the use of renewable sources en rhiyi that enhance energy security). The decisive characteristics of a biocluster, which we consider to be one of the adaptation mechanisms for green economy innovation, is a course to minimize production costs and maximize value added. The principle in this is that, along with the fields on which the raw materials are grown, they create a processing system, building appropriate plants. The cluster model will solve the problem of raw materials of the industry and facilitate the implementation in the market of products with high added value.

 

Ключові слова: аграрний сектор, інноваційний розвиток, механізми, державна політика, зелена економіка, кластер, органічне виробництво.

 

Key words: agrarian sector, innovative development, mechanisms, state policy, green economy, cluster, organic production.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.  ************

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  ************

 

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  ************

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  ************

 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  ************

 

Список використаних джерел

 1. ************
 2. ************

References

 1. ************
 2. ************

 

 

Приклади оформлення використаних джерел: зразки оформлення References

 

 1. Матеріали, які потрібно подати до редакції:

4.1. Стаття, рисунки окремими файлами (див. пункт 3).

4.2. Анкета (відомості про автора додатково надаються в кінці статті, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад, ORCID, конт. телефон, електронна адреса).

4.3. Рецензія на статтю.

 

Матеріали просимо відправляти на електронну адресу:  govmstudio@ukr.net