ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ «STRIPS» НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС

Державно-управлінські студії № 1, 2017

УДК 351:338.2

 

Д. В. Гончарук,

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики

Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

 

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ «STRIPS» НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС

 

D. V. Honcharuk,

Postgraduate student of national economy management and economic policy faculty of

National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

 

IMPLEMENTATION OF «STRIPS» ON THE GOVERNMENT DEBT SECURITIES MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PRACTICE

 

Стаття присвячена аналізу можливості впровадження інструменту «STRIPS» на ринку державних цінних паперів України. Вивчено динаміку зміни та структуру державного боргу України, структуру власників ОВДП країни. Розглянуто сутність інструменту «STRIPS», досліджено історію виникнення та функціонування такого інструменту. Вивчено досвід європейських країн у використанні вказаного інструменту фінансового інжинірингу. Проаналізовано основні умови для успішного впровадження «STRIPS». Визначено суттєві критерії, що впливають на впровадження вказаного інструменту на ринок державних цінних паперів України. Вивчено основні переваги, що надає впровадження «STRIPS», для кожного із учасників ринку. Запропоновано заходи державного впливу, щодо впровадження вказаного фінансового інструменту у частині внесення змін до нормативно-правових актів та розвитку інфраструктури фінансових ринків.

 

The author in the paper analyzes the possibility of implementation of “STRIPS” on the government securities market of Ukraine. Author considers the dynamic and the structure of public debt of Ukraine, the structure of owners of internal government bonds. The paper gives the answer to the question what is “STRIPS”, when it was introduced and how it developed to nowadays. Author considers the implementation of “STRIPS” in European countries and analyze the effectiveness of usage of this instrument. The basic conditions for the successful implementation of «STRIPS» in Ukraine are considered. The paper identifies what specific condition may affect the process of implementation of “STRIPS” on the government securities market of Ukraine. Author considers the advantages that implementation of «STRIPS» will provide for each of the market participants. The author offers amendments for legal acts and actions for improving the infrastructure of financial markets that will provide the conditions for effective implementation of “STRIPS” on the government securities market of Ukraine.

 

Ключові слова: публічне управління, облігації, ринок державних цінних паперів, стрипінг, фінансовий інжиніринг, фінансові інструменти.

 

Keywords: public administration, bonds, government security market, STRIPS, financial engineering, financial instruments.

 

 

Постановка проблеми: Економіка України зважаючи на постійні внутрішні та зовнішні потрясіння перебуває у стані перманентної кризи. Дана ситуація негативно впливає на ситуацію з виконанням державного бюджету – так з 2008 року дефіцит державного бюджету коливався в межах 1,3% ВВП в 2008 році до 5,9% ВВП в 2010 році[3]. Постійний дефіцит бюджету зумовлює виникнення необхідності у фінансуванні дефіциту бюджету. Державі необхідно знаходити нові шляхи додаткового залучення коштів. Також слід зазначити, що постановою Правління Національного банку України від 18.06. 2015 року № 391 затверджено Комплексну програм розвитку фінансового сектору України до 2020 року, основною метою якої є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі стандартами ЄС[4]. Тож необхідно аналізувати успішний досвід європейських країн з метою його використання у адаптованому вигляді в умовах української економіки.

Одним із шляхів залучення додаткових коштів через боргові інструменти, який активно використовується в країнах Європейського Союзу є інструменти фінансового інжинірингу, зокрема – «STRIPS» у державних цінних паперів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: З розвитком фінансового ринку України посилюється інтерес до використання інструментів фінансового інжинірингу серед українських науковців, як от: Сохацька О.М.[7], Нікітін А.В.[5], Абакуменко О.В.[1]. Питаннями використання системи «STRIPS» та визначення ефективності її запровадження займались зарубіжні вчені – Мурад Чодрі[16], Асват Дамодаран[10], Брайан Сек[11], Марк Батлер[12].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на довгу практику дослідження інструментів фінансового інжинірингу, вітчизняні науковці основну увагу приділяють вивченню деривативів. В той же час такий інструмент фінансового інжинірингу, як «STRIPS» є мало вивченим в Україні. Також необхідно провести аналіз зарубіжного досвіду використання даного фінансового інструменту в країнах Європейського Союзу та можливих проблем в процесі імплементації такого досвіду в Україні.

Мета та завдання статті. Надати характеристику поняття «STRIPS», дослідити досвід окремих країн з впровадження системи «STRIPS» на своїх боргових ринках, проаналізувати можливість використання досвіду європейських країн для впровадження системи «STRIPS» з метою підвищення ефективності використання державних боргових інструментів в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Основна частина боргу України втілена у формі державних цінних паперів, а саме облігацій внутрішньої та зовнішньої позики. Як видно із рис. 1, загальний обсяг державного боргу, що припадає на облігації внутрішньої державної позики становить 38% а за зовнішніми облігаціями 31% у загальній структурі державного боргу. Борг втілений в боргових цінних паперах постійно зростав починаючи з 2011 року і дотепер. Так якщо за станом на 01.01.2011 державний борг в гривні становив 357,2 млрд. грн. то за станом на 31.07.2016 – 1427,4 млрд. грн., тобто державний борг зріс більше ніж у 4 рази (рис. 2).

 

Рис. 1. Структура державного боргу України (за виключенням гарантованого боргу)

Джерело – Міністерство фінансів України [8]

 

Рис. 2. Динаміка державного боргу України за 2011-2016 роки

Джерело – Міністерство фінансів України [8]

 

Характерною особливістю українського ринку державних цінних паперів є структура власників (Рис. 3). Так в Україні основними власниками є Національний Банк України та комерційні банки – вони разом мають у своїх портфелях близько 94% від загального обсягу. І тільки 6% становлять інші власники,, в тому числі 3% становлять нерезиденти[2]. Тож ми можемо зробити висновок про низьку привабливість державних цінних паперів для широкого загалу інвесторів.

 

Рис. 3. Структура власників ОВДП, які знаходяться в обігу за сумою основного боргу

Джерело – Офіційний сайт Національного Банку України

 

Одним із способів зробити ринок державних цінних паперів більш привабливим є створення таких інструментів, які допомогли б по-перше – знизити вартість інвестицій, по-друге – спростити механізм інвестування у такі цінні папери. Одним із таких способів є застосування механізмів фінансового інжинірингу, а саме впровадження системи STRIPS.

STRIPS – є скороченням від англійського – Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities, що в перекладі означає «роздільна торгівля купонами і основною сумою цінних паперів»[18]. В загальному «STRIPS» – це процедура поділу державного цінного паперу з купонним доходом на купони (стрипи – короткострокові безкупонні облігації) та номінал (довгострокова безкупонна облігація)[15, с 88].

Вперше «STRIPS» з’явилися в Канаді, як представницькі цінні папери, вони характеризувався високими витратами обігу і ризиками зберігання, а також мали високий ризик підробки. Наступним етапом стало впровадження системи «STRIPS» казначейством США у 1985 році, а також введення у 1987 році процедури реконституції цінних паперів[13]. Наступним етапом у розвитку «STRIPS»  на ринку державних цінних паперів стала поява в 2002 р. представницького стрипа, який випускався у вигляді іменного сертифіката замість основного стрипа облігації (в цьому випадку можливий зворотний обмін на основний стрип) або базової облігації (у цьому випадку неможливий зворотний обмін на облігацію, тому що стрип не облігація, а закладений в неї грошовий потік). Електронний «STRIPS» являє собою новий етап розвитку системи «STRIPS» на ринку бездокументарних державних цінних паперів, що виконується на базі електронної облікової системи Центрального депозитарію країни. Програми «STRІPS» існують в різних розвинутих країнах з 80-х років минулого століття, а саме в США, Франції(з 1991 року), Великобританії(з 1997 року), Німеччині, Іспанії, Італії, Голландії, Бельгії, Нової Зеландії та інших[16, с. 228].

Так за станом на серпень місяць із загального обсягу державних облігацій в обігу 2,28% є такими, що підпадають під програму «STRIPS»[17]. А наприклад у Великобританії більше 57% можуть підпадати під програму «STRIPS»[14]. Також потрібно зазначити, що більшість випусків облігацій, які підпадають під «STRIPS» є облігаціями з термінами погашення 10 і більше років.

Основними умовами ефективного існування системи «STRIPS» є:

– наявність розвиненої інфраструктури ринку цінних паперів;

– створення єдиного центру «STRIPS» (національного депозитарного центру або відповідної електронної системи розрахунків);

– законодавча підтримка;

– наявність на ринку державних цінних паперів, придатних для «STRIPS».

Ми можемо стверджувати, що в Україні задовольняються 2 з вищенаведених умов, а саме: наявність національної електронної депозитарної системи та наявні державні цінні папери, придатні для «STRIPS».

Загалом, в процесі «STRIPS», може бути використаний будь-який цінний папір з купонним доходом. В Україні це можуть бути купонні облігації внутрішньої та зовнішньої позики, а також казначейські зобов’язання[6].

«STRIPS» надає певні переваги емітенту, інвестору, спекулянту. Емітенту воно дозволяє підвищити ліквідність ринку державних паперів, не збільшуючи обсягу державного боргу, здійснювати довгострокові позики, пропонуючи ринку короткострокові облігації, а також зменшити процентний ризик, оскільки виплата відсотків по стрипам не передбачено, і спростити бюджетне планування. Інвесторам «STRIPS» дозволяють продати частину доходу, зберігаючи право на отримання номіналу і решти купонного доходу за облігаціями, виключити ризик рефінансування, тому що воно стає неможливо, а також диверсифікувати портфелі цінних паперів, забезпечити їх імунізацію за рахунок збігу за часом майбутніх доходів і витрат[9]. Спекулянтам «STRIPS» розширює можливість арбітражу, оскільки ринок стрипів більш волатильний, ніж ринок купонних облігацій.

Висновки та перспективи подальших досліджень: Ми можемо зробити висновок, що використання новітніх інструментів на ринку державних цінних паперів, дозволить ефективно залучати додаткові кошти до державного бюджету. Впровадження такого засобу фінансового інжинірингу, як «STRIPS» дозволить підвищити ліквідність державних боргових цінних паперів та збільшити попит на них. Ця система використовується в багатьох розвинутих країнах, зокрема і в країнах ЄС, і зарекомендувала себе, як ефективний засіб залучення додаткових фінансових ресурсів. Але в сучасних умовах ми можемо стверджувати, що фінансовий ринок України не готовий до впровадження цієї системи. Так потрібно впровадити низку нормативно-правових актів, з регулювання обігу похідних цінних паперів, а також сприяти розвитку інфраструктури фінансового ринків. Підсумовуючи, ми можемо сказати, що використовуючи зарубіжний досвід Україна, зможе досягти успіху у сфері впровадження системи «STRIPS» на вітчизняних фінансових ринках.

 

Список використаної літератури.

1. Абакуменко О. В. Сутність та механізм фінансового інжинірингу / О. В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1 (67). – С. 125–130 [Abakumenko O. V. Sutnіst ta mexanіzm fіnansovogo іnzhinіringu / O. V. Abakumenko // Aktualnі problemi ekonomіki. – 2007. – № 1 (67). – s. 125–130];

2. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Офіційний сайт Національного Банку України[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#2 [Groshovo-kreditna ta finansova statistika. Ofitsiyniy sayt Natsionalnogo Banku Ukrayini[Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#2];

3. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. Квартальний аналіз виконання бюджету [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/news/558/ [Institut byudzhetu ta sotsialno-ekonomichnih doslidzhen. Kvartalniy analiz vikonannya byudzhetu [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://www.ibser.org.ua/news/558/];

4. Національний Банк України «Комплексна програма розвитку фінансового сектору до 2020 року» затверджена Постановою НБУ від 18.06.2015 року № 391[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297 [Natsionalniy Bank Ukrayini «Kompleksna programa rozvitku finansovogo sektoru do 2020 roku» zatverdzhena Postanovoyu NBU vid 18.06.2015 roku # 391[Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297];

5. Нікітін А.В. Перспективи використання інструментів фінансового інжинірингу на банківському ринку України / А.В. Нікітін // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / [відп. ред. А. М. Мороз].— К. : КНЕУ, 2012. Вип. 19. — с. 111-119 [Nikitin A.V. Perspektivi vikoristannya Instrumentiv finansovogo Inzhiniringu na bankivskomu rinku Ukrayini / A.V. Nikitin // Finansi, oblik i audit: zb. nauk. prats / [vidp. red. A. M. Moroz].— K. : KNEU, 2012. Vip. 19. — s. 111-119];

6. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 №3480-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/parao267#o267 [Pro tsinni paperi ta fondoviy rinok: Zakon Ukrayini vid 23.02.2006 #3480-IV [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/parao267#o267];

7. Сохацька О. М. Фінансовий інжиніринг: консп. лекц. / уклад. О. М. Сохацька, С. І. Вінницький. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 114 с. [Sohatska O. M. Finansoviy Inzhiniring: konsp. lekts. / uklad. O. M. Sohatska, S. I. Vinnitskiy. – Ternopil: TNEU, 2011. – 114 s.];

8. Статистичні матеріали щодо державного та гарантованого державою боргу України. Міністерство фінансів України. Офіційний веб-сайт.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnimaterialyshchododerzhavnohotaharantovanohoderzhavoiuborhuukrainy_2016?category=borg [Statistichni materiali schodo derzhavnogo ta garantovanogo derzhavoyu borgu Ukrayini. Ministerstvo finansiv Ukrayini. Ofitsiyniy veb-sayt[Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy_2016?category=borg];

9. AGENCE FRANCE TRESOR. Stripped government securities. Retrieved from http://www.aft.gouv.fr/articles/les-oat-demembrees-strips-_182_lng2.html.

10. Aswath Damodaran What is the riskfree rate? A Search for the Basic Building Block / Stern School of Business, New York University, 2008. Retrieved from http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/riskfreerate.pdf;

11. Brian Sack Using Treasury STRIPS to Measure the Yield Curve / Division of Monetary Afairs Federal Reserve Board of Governors, Washington DC, 2000. Retrieved from http://www.swarthmore.edu/NatSci/wstromq1/finance/200042pap.pdf;

12. Bulter, M., Livingston, M. and Zhou, L. (2014), A Long-Term Perspective on the Determinants of Treasury Bond Stripping Levels. Financial Markets, Institutions & Instruments, 23: 179–210;

13. Federal Reserve Bank of New York. Zero Coupons and STRIPS. Retrieved from http://www.ny.frb.org/aboutthefed/fedpoint/fed42.html;

14. Gilts in Issue (Advanced Report). United Kingdom Debt Management Office. Retrieved from http://www.dmo.gov.uk/

15. IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual – Sixth Edition (BPM6), Chapter 5, January 2010. Retrieved from http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap5.pdf;

16. Moorad Choudhry. Bond and Money Markets: Strategy, Trading, Analysis. Retrieved from http://books.mec.biz/tmp/books/HREWWOJW3VCSQK68FBNW.pdf

17. Stripping of Federal bonds. Офіційний сайт Федерального Банку Німеччини. Retrieved from

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Service/Bundeswertpapiere/Stripping/stripping_2016_08.pdf?__blob=publicationFile;

18. United Kingdom Debt Management Office. Gilt Market. Retrieved from http://www.dmo.gov.uk/index.aspx?page=gilts/about_gilts;

 

Стаття надійшла до редакції 10.04.2017 р.