Державно-управлінські студії № 1(12), 2019

Державно-управлінські студії № 1(12), 2019

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

К. Г. Бєлікова,

старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, orcid.org/0000-0001-7475-2115

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ МЕХАНІЗМАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

K. Bielikova,

Senior Research Fellow of the Scientific Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection,

orcid.org/0000-0001-7475-2115

INTERСONNECTION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS IN THE SYSTEM OF INFORMATION AND ANALYSIS SUPPORT OF CIVIL PROTECTION

Боровська А.В.,

аспірантка кафедри державного управління
КНУ імені Тараса Шевченка

КЛЮЧОВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДОБОРУ КАДРІВ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

A. Borovska,

PhD-student of the Department of State Governance,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

KEY WAYS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR

SELECTION OF PUBLIC SERVICE

В. І. Довгань,

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий
співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Н. П. Захаркевич,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та

права імені Леоніда Юзькова

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОТРИМАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІВ ПРЕДСТВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

V. Dovhan,

Doctor of Public Administration, professor, main scientific researcher of scientific
research division of the National Academy of State Border Service named after

Bogdan Khmelnitsky

N. Zakharkevich,

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Chair of
management, finance, banking and insurance of Leonid Yuzkov Khmelnitsky

University of management and law

FOREIGN EXPERIENCE OF GENDER EQUALITY IN THE FORMATION

OF BODIES OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY

Д. В. Дроздов,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської

державної аграрної академії, м. Полтава,
orcid.org/0000-0003-4637-1336

ЗАСТОСУВАННЯ ЧИННИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ-АГЛОМЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

D. Drozdov,

post-graduate student of the Department of Public Administration and Administration

of Poltava State Agrarian Academy of Ukraine,
orcid.org/0000-0003-4637-1336

THE USE OF EXISTING MECHANISMS OF INTERACTION OF THE
TERRITORIAL COMMUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF

AGGLOMERATION CITIES IN UKRAINE

М.В. Кравченко,

професор кафедри соціальної і гуманітарної політики,

Національна академія державного управління при Президентові України,

orcid.org/0000-0003-4559-3033

Т.А. Ткач,

слухачка, Національна академія державного управління при Президентові

України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ДЛЯ УКРАЇНИ
M. Kravchenko,

Professor of the Department Chair of Social and Humanitarian Policy,
Nаtіоnаl Асаdеmy fоr Рublіс Аdmіnіstrаtіоn undеr thе Рrеsіdеnt оf Ukrаіnе,

orcid.org/0000-0003-4559-3033

T. Tkach,

Student, Nаtіоnаl Асаdеmy fоr Рublіс Аdmіnіstrаtіоn undеr thе Рrеsіdеnt оf Ukrаіnе
IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE SOCIAL TRANSPORT

SERVICES SECTOR:

EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE

Д. Ю. Мостова,

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України,
orcid.org/0000-0001-5280-1924

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ» В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

D. Mostova,

Postgraduate student, Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, orcid.org/0000-0001-5280-1924

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION THE CONCEPT “PUBLIC DIPLOMACY” IN PUBLIC ADMINISTRATION

О.О. Радченко,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного
управління та адміністрування Міжрегіональної академії управління

персоналом, м. Київ, orcid.org/0000-0001-9286-0240

І. М. Лопатченко,

кандидат наук з державного управління, викладач Навчально-науково-
виробничого центру, Національного університету цивільного захисту

України, м. Харків, orcid.org/0000-0002-4838-2154

СУЧАСНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

O. Radchenko,

Ph.D. of Public Administration, Associate Professor at the Department of
Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management

I. Lopatchenko,

PhD of Public administration, lecturer at the Training and Research and
Production center, National university of civil defence of Ukraine, Kharkiv
MODERN DEVELOVPENT DIRECTIONS IN CORPORATE CULTURE OF

PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

В.О. Шведун,

доктор наук з державного управління, професор,

завідувач кафедри менеджменту, навчально-науково-виробничий центр,
Національний університет цивільного захисту України,

orcid.org/0000-0002-5170-4222
В.О. Торічний,

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та
морально-психологічного забезпечення, факультет іноземних мов та
гуманітарних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної

служби України імені Богдана Хмельницького,
orcid.org/0000-0003-3336-6386

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

V. Shvedun,

Doctor of Sciences in PublicAdministration, Full Professor,Head of the management

Department,Educational, Research and Production Center,
National UniversityCivil Defence of Ukraine,
orcid.org/0000-0002-5170-4222

V. Torichniy,

PhD in Psychological Sciences, Senior Lecturer of the Department of Psychology
and Moral and Psychological Support, Faculty of Foreign Languages and
Humanities, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

Named after Bogdan Khmelnitskyi,
orcid.org/0000-0003-3336-6386

DEVELOPING OF STATE MECHANISMS OF CORPORATE

INFORMATION CULTURE ENSURING

Н. В. Грицяк,

доктор наук з державного управління, професор, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри реклами та зв`язків з громадськістю,

Заслужений діяч науки і техніки України
ORCID ID 0000-0001-8735-4394

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВУ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

N. Grytsiak,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,

Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Professor

of the Department of Advertising and Public Relations,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

ORCID ID 0000-0001-8735-4394

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE STATE AND PUBLIC

ADMINISTRATION:

FEATURES AND POSSIBLE CONSEQUENCES


Т.Л. Шестаковська,

кандидат економічних наук, доцент Чернігівського національного
технологічного університету, оrсіd.оrg/0000-0002-8098-8439

ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

T. Shеstаkоvskа,

Саndіdаtе оf Есоnоmіс Sсіеnсеs, аssіstаnt prоfеssоr,

Сhеrnіhіv Nаtіоnаl Unіvеrsіty оf Tесhnоlоgy, оrсіd.оrg/0000-0002-8098-8439
GOVERNMENT POLICY IMPERATIVES FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE ON THE

«GREEN ECONOMY»

Ю.В. Щедрін,

аспірант Національної академії державного управління
при Президентові України,orcid.org/0000-0002-4949-7877
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Y. Shchedrin,

PhD student of National Academy for Public Administration
under the President of Ukraine,orcid.org/0000-0002-4949-7877
ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF ANTI-CRISIS POLICY IN
ECONOMY OF UKRAINE IN TERMS OF INDEPENDENCE

Р. В. Фросiняк,

аспiрант кафедри публiчного управлiння та адмiнiстрування Iнституту
пiдготовки кадрiв Державної служби зайнятостi України, голова Подiльської

районної у мiстi Кропивницькому ради,
orcid.org/0000-0002-5135-404X

ВIДНОВЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ НА МIСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНI Боровська

R. Frosiniak,

PhD student of Department of Public Administration and Management, Ukrainian State
Employment Service Training Institute, Head of Podilsky District State Council in

Kropyvnytskyi,
orcid.org/0000-0002-5135-404X

RESTORATION OF ELECTORAL RIGHTS FOR INTERNALLY
DISPLACED PERSONS DURING THE LOCAL ELECTIONS IN UKRAINE