Державно-управлінські студії № 2(13), 2019

Державно-управлінські студії № 2(13), 2019

АВТОРАМ
Основні вимоги до оформлення статей

М.І. Білокінь,

аспірант ІПК ДСЗУ, Полтавська обласна

державна адміністрація, заступник

голови облдержадміністрації

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КОНТРОЛЮ В МІСЦЕВИХ   ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 M. Bilokin,

Postgraduate student of IPK of DSZU, Poltava region

state administration, deputy

heads of the regional state administration

 

THE ANALYSIS OF THE CURRENT CONTROL STATUS IN LOCAL PUBLIC ADMINISTRATIONS

(ON THE EXAMPLE OF POLTAVA REGIONAL PUBLIC ADMINISTATION)


К.С. Білоус,

аспірант кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ,

orcid.org/0000-0001-9612-5841

 

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТАРІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОСНОВНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

K. Bilous,

Postgraduate student of Politology and Philosophy Department, KRI NAPA,

orcid.org/0000-0001-9612-5841

 

POLITICAL RESPONSIBILITY OF PARLIAMENTARIANS FOR NONFULFILLMENT OF MAIN DUTY AS MEANS OF ENSURING PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS


Л.В. Бобрицький,

к.ю.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів ДСЗУ.

 

ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

L Bobritskii

Candidate of Law, Associate Professor at the Department of Public Administration and Public Administration, Training of Personnel of the DSZU.

 

ON THE ISSUE OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE


Т.В. Гоголь,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету

 

РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 T. Gogol,

Ph.D. of economy, Associate Professor, Department of management, governance and public administration State Agrarian Engineering University in Podilya

 

RESOURCES AND FUNCTIONAL ABILITY OF COMMUNITIES

AS THE BASIS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

І.О. Кульчій,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 

М.О. Боцва,

заступник начальника юридичного відділу департаменту Північно-Східного управління Державної аудиторської служби України в Полтавській області

 

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ КОРУПЦІЇ

 

I. Kulchii,

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Department of Public Administration, Administration and Law National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

 

М. Botsva

Deputy head of the legal department of the Department of the North-Eastern office of the State Audit Service of Ukraine in the Poltava region

 

EVOLUTION OF UKRAINIAN LEGISLATION IN THE FIELD OF CORRUPTION

І.О. Кульчій,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного
управління, адміністрування та права Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

А.М. Хорішко,

начальник юридичного відділу департаменту Північно-Східного управління
Державної аудиторської служби України в Полтавській області

ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

I. Kulchii,

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Department of Public
Administration, Administration and Law National University «Yuri Kondratyuk

Poltava Polytechnic»
A. Khorishko,

Head of the legal department of the Department of the North-Eastern office of the

State Audit Service of Ukraine in the Poltava region

PAYMENT OF PUBLIC SERVANTS: EXPERIENCE OF THE

EUROPEAN UNION

 

М.І. Лахижа,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

О.І. Черчатий,

кандидат наук з державного управління, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, директор

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПІЛЬГОВИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ

 

M. Lakhyzha,

Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Institute for Personal Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

 

O. Cherchatyi,

Candidate of Public Administration, Director of the Regional Center for Free Secondary Legal Aid in Poltava region, Poltava

 

OPTIMIZATION OF MECHANISMS FOR PROVIDING LEGAL AID ASSISTANCE FOR PRIVILEGED CATEGORIES OF CITIZENS OF UKRAINE ON REGIONAL AND LOCAL LEVELS

В.П. Писаренко,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри
публічного управління та адміністрування Полтавська державна аграрна

академія

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

V. PYSARENKO,

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor, Department of
Public Administration and Administration, Poltava State Agrarian Academy

ORGANIZATION OF WORK ON ANTI-CORRUPTION IN UKRAINE
AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE

І.О. Родинський,

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ЩОДО УЧАСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

I. Rodinsky,

postgraduate student of the Department of parliamentary and political management of the National Academy of Public Administration under the

President of Ukraine.

ON THE PARTICIPATION OF THE POLITICAL ELITE IN IMPLEMENTING STRATEGIC REFORMS IN UKRAINE

 

Серьогіна Н.О.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

АНАЛІЗ ПРОТИРІЧ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СУПРОВОДУ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

N. Seryogina,

Candidate of Law, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Institute for the Training of the Civil Service of Ukraine

Prudential Service

ANALYSIS AGAINST LEGISLATIVE ACTS OF REFORM

SUPPORT IN UKRAINE

 

Г.Т. Терешкевич,

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри філософії та економіки, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України,

ORCID: 0000-0003-4427-7872

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ БІОЕТИКИ

H. Tereshkevych,

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Philosophy and Economy, Danylo Halytsky Lviv National Medical University Doctorate in the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LEGAL IMPROVEMENT OF HEALTH CARE SYSTEM BASED

ON THE BIOETHICS

 

В.В. Туча,

кандидат наук з державного управління докторант кафедри парламе-
нтаризму та політичного менеджменту Національної академії державного

управління при Президентові України

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

V. Tucha,

candidate of sciences from state administration

STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF INTERACTION
OF THE POLITICAL AND STATE-GOVERNMENTAL ELITES AND
THEIR IMPACT ON THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE STATE

 

Т.Л. Шестаковська,

кандидат економічних наук, доцент Чернігівського національного

технологічного університету,
http://оrсіd.оrg/0000-0002-8098-8439

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

T. Shеstаkоvskа,

Саndіdаtе оf Есоnоmіс Sсіеnсеs, аssіstаnt prоfеssоr,
Сhеrnіhіv Nаtіоnаl Unіvеrsіty оf Tесhnоlоgy
http://оrсіd.оrg/0000-0002-8098-8439

LEGISLATIVE MECHANISM OF STATE REGULATION OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR IN UKRAINE


С.П. Явтушенко,

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії, заступник директора з навчально-виховної роботи Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В РОЗРІЗІ ДОСВІДУ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН

S. Yavtushenko,

 applicant of higher education degree of Ph.D. educational scientific institute of economy, management, right and information technologies of the Poltava State Agrarian Academy, Deputy Director is from educational-educator work Scientific Lyceum №3 the Poltava town council

MODELING OF THE TRAINING SYSTEMAND EDUCATION

BY EXPERIENCE OF EDUCATIONAL MODELS OF LEADING COUNTRIES